Akademik Faaliyet Hakkında

    Akademik Faaliyet girmek için tıklayınız.

Saygıdeğer Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları,

 

2014 yılı Döner sermaye ek ödemesi hesaplamalarına esas olmak üzere, Bilimsel Faaliyet Puanları (D puanı), Döner Sermaye Ek ödeme Komisyonunun 06.05.2013 tarih ve 20 sayılı kararının 10. Maddesi ile belirlenmiştir.  Bilimsel faaliyet puanlarını %30 arttıran bu karar, Üniversite Yönetim Kurulunun 29.05.2013 tarih ve 368 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Anılan Komisyon Kararının 10. Maddesinin (d) fıkrası; ?Bilimsel faaliyet puanı (D puanı) olarak bu karara ekli  Ek-4 sayılı ?Bilimsel Faaliyetler Cetvel'inde (2013 yılı Bilimsel Faaliyetler Cetveli Döner Sermaye Ek ödeme Komisyonunun 18.12.2013 tarih ve 39 sayılı kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun 08.01.2014 tarih ve 2-26 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) yer alan puanların yine cetvelde belirtilen kurallara uygun şekilde hesaplamaya dahil edilmesine, bu puanların hesaplanmasında; Yönetmeliğin 5. maddesinin 5. fıkrasına uygun olarak öğretim elemanlarının bir önceki yıl içerisinde gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetler puanı toplamının aylara eşit dağıtılması şeklinde ((D) = (?Bilimsel Faaliyetler Cetveli' ne göre alınan toplam puan) / 12) yapılmasına,? şeklinde düzenlenmiştir. Bilimsel faaliyet cetveli ekte sunulmuştur.

2014 yılı içerisinde uygulanacak olan bilimsel faaliyet puanlarının hesaplanmasında; 2013 yılı bilimsel faaliyet (D) puanları esas alınacaktır. Puanlar, alınan kararlara uygun şekilde yeniden düzenlenen akademik faaliyet web sayfası http://proje.akdeniz.edu.tr/egitimfaaliyet üzerinden hesaplanacaktır.

Bu nedenle, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin, bilimsel faaliyet (D) puanlarını, 10.02.2014 tarihi saat 08.00'e kadar http://proje.akdeniz.edu.tr/egitimfaaliyet web sitesi üzerinden belirtilen kurallara uygun olarak sisteme girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, sisteme girilen bilimsel faaliyet puan çıktılarının imzalanarak, ilgili belgenin de eklenmesi ile oluşturulan dosyanın (yayınların ilk sayfası ve bildiriler dahil) 11.02.2014 tarihine kadar Döner Sermaye Ek Ödeme Komisyon Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim

 

Doç. Dr. Murat TURHAN

Başhekim

Ek:

Bilimsel Faaliyetler Cetveli

İlgili kararlar: http://proje.akdeniz.edu.tr/personelbilgi/