SIRA BÖLÜM PROJE TÜRÜ PROJE KODU PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ BAŞLANGIÇ TARİHİ

 1

İletişim Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0101.001  Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Eğitim Amaçlı Medya Kullanım Bilinci Araştırma Projesi  Doçent EMİNE UÇAR İLBUĞA  

24.05.2012 

 2

Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2008.01.0102.001  Darbeli Elektrik Alan (DEA,PEF) ile Atıksu ve Arıtma Çamurlarının Dezenfeksiyonu  Yardımcı Doçent GÖNÜL İÇEMER  

19.06.2008 

 3

Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2008.01.0102.005  Hibrit Electron Cyclotron Resonance Plasma (H-ECRP) Reaktör Tasarımı ve Geliştirilmesi  Doçent SELÇUK HELHEL  

26.08.2008 

 4

Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2011.01.0102.008  Salda ve Van göllerinden alkalifilik bakteri suşlarının izolasyonu, siklodekstrin glukoziltransferaz (SGTaz) enzimi üretme yeteneklerinin belirlenmesi ve SGTaz geni üzerine araştırmalar  Yardımcı Doçent BARÇIN KARAKAŞ BUDAK  

30.12.2011 

 5

Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0102.007  Farklı Yöntemler Kullanılarak Üretilen Probiyotik Yoğurt Dondurmasının Fizikokimyasal, Mikrobiyolojik, Duyusal ve Probiyotik Özelliklerinin Belirlenmesi  Yardımcı Doçent MUAMMER DEMİR  

14.05.2012 

 6

Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0102.005  Genişletilmiş Kalman Filtre'nin FPGA ile gerçekleştirimi ve İnsansız Hava Aracı test platformu oluşturulması  Yardımcı Doçent REFİK SEVER  

20.05.2013 

 7

Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0102.007  Toz Metalürjisinde Kullanılan Bakır Tozlarının Atık Hurda Bakır Kablolarından Elde Edilmesi  Doçent AFŞİN GÜNGÖR  

26.06.2013 

 8

Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0102.013  900-2200 MHz Frekans Aralığındaki Cep Telefonları için Radyofrekans Simülatör Tasarımı, Cep Telefonlarının İşitsel Potansiyeller Üzerine Etkisi ve Mekanizmalarının Deneysel Olarak Araştırılması  Profesör ŞÜKRÜ ÖZEN  

27.08.2013 

 9

Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0102.015  İşlenmiş Dana Eti Ürünlerinde Real-Time PCR Tekniği Kullanarak Tek Tırnaklı (At ve Eşek) Hayvan Eti Tayini  Uzman AYSUN ÖZÇELİK  

26.12.2013 

 10

Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0102.018  Mikrodalga Kullanılarak Keçiboynuzu Meyvelerinden D-Pinitol'ün Ekstrakte Edilmesi  Doçent NEDİM TETİK  

27.12.2013 

 11

Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0102.001  Dinamik Kasılmalarda Kas Yorgunluğunun Vücuttan Alınan Farklı Parametreler Yardımı ile Analizi ve Değerlendirilmesi  Doçent ÖMER HALİL ÇOLAK  

14.02.2014 

 12

Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0102.002  Antalya Şehir Atmosferindeki Partiküllerin Kış Mevsimi Elementel Kompozisyonlarının ICP-MS ile belirlenmesi  Yardımcı Doçent GÜRAY DOĞAN  

14.02.2014 

 13

Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0102.007  Güneş Enerjisi Kaynaklı Absorpisiyonlu Soğutma Çevriminin Deneysel Olarak İncelenmesi  Yardımcı Doçent AHMET ÇAĞLAR  

04.04.2014 

 14

Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0102.008  Gerçek Zamanlı Boya ve Renk Ölçüm Cihazı ve Yazılımının Geliştirilmesi  Doçent MELİH GÜNAY  

09.05.2014 

 15

Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0102.009  Akım Uygulamalı Elektro-Termal Görüntüleme  Araştırma Görevlisi HAMZA FEZA CARLAK  

09.05.2014 

 16

Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0102.010  Ultra Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi-Yüksek Çözünürlüklü Kütle Spektrometrisi (UPLC-HRMS) ile Bebek Gıdalarında Sülfonamid Grubu Antibiyotik Kalıntılarının ve Metabolitlerinin Belirlenmesi İçin Analiz Metodu Geliştirilmesi  Profesör MUHARREM CERTEL  

13.06.2014 

 17

Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0102.011  Sert Karbür Tozlarının ve Semente Karbür Parçaların Üretimi ve Karakterizasyonu  Doçent HASAN ERDEM ÇAMURLU  

13.06.2014 

 18

Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0102.012  Lignoselülozik Atıklardan Biyogaz Üretiminin Arttırılması için Kavitasyon Destekli NaOH ile Delignifikasyon ve Enzimatik Hidroliz Kombine ön Arıtma Proseslerinin Optimize Edilmesi  Doçent NURİYE ALTINAY PERENDECİ  

12.09.2014 

 19

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2004.01.0103.006  Glioblastome multiforme'li olgularda 1p,10q ve 19q bölgelerinde heterozigosite kaybının hasta sağkalımı üzerindeki prognostik etkilerinin araştırılması.  Profesör MEHMET RECAİ TUNCER  

04.05.2005 

 20

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2004.01.0103.011  Akut ağrı tedavisinde mu opioid reseptör gen (OPRM1) polimorfizmlerinin analjezi kalitesi ve morfin tüketimi üzerine etkileri  Doçent MERT AKBAŞ  

13.12.2004 

 21

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2005.04.0103.001  Kronik ayak bilek anterolateral instabilitesi olan hastalarda konservatif tedavi anatomik ligament onarımı ve artroskopik kapsüller büzme sonuçlarının karşılaştırılması.  Profesör MUSTAFA ÜRGÜDEN  

14.06.2005 

 22

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2005.04.0103.002  Sağlıklı Kişilerde Akut Sigara İçiminin Lökosit-Trombosit Kompleks Oluşumu Üzerine Etkisi  Profesör İHSAN KARADOĞAN  

31.10.2006 

 23

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2005.04.0103.005  "Renal Hücreli Korsinomlarda CAVEOLİN-1 VEGF Expresyonu: Mikrodamar Dansitesi, Grade Tümör Çapı ve Kapsül İnvazyonu ile Korelasyonu"  Profesör GÜLTEN KARPUZOĞLU  

24.11.2005 

 24

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2005.04.0103.012  Spinal ve Genel Anestezi Yöntemlerinin Hücresel İmmün Sistem İle İlişkisinin Araştırılması  Profesör BİLGE KARSLI  

26.12.2005 

 25

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2006.01.0103.001  Aşırı Aktif Mesane (AAM) Sendromlu Çocuklarda İdrar ve kanda Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF), P Maddesi (SP) ve Vazoaktif İntestinal Peptid (VIP) Taranması ve Düzeyinin Antimuskarinik Tedavi ile Değişimi  Profesör ŞEYHMUS EROL GÜNTEKİN  

09.05.2007 

 26

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2007.01.0103.008  Vagal Sinir Uyarımının Nötrofik Faktörler Üzerine Etkileri:Deneysel Bir Çalışma  Profesör ÖZGÜR DUMAN  

03.12.2007 

 27

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2008.01.0103.007  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)'da sigara, Oksidatif stres ve sistemik inflamasyonun Sistatin C,IL-6,TNF alfa Düzeylerine Etkisi  Profesör ALİYE CANDAN ÖĞÜŞ  

25.08.2009 

 28

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2009.01.0103.002  Sıçanlarda Kronik Sülfit Uygulamasının Kardiyomiyosit İyon Homeostazına Etkisi  Doçent NAZMİ YARAŞ  

03.07.2009 

 29

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2009.01.0103.012  Akciğer Kanseri Hastalarında Tedavinin Yönlendirilmesi için Tümör Dokularında Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörlerinin Aktivasyonuna Neden Olan Mutasyonların Tanımlanması ve Sinyal İletim Ağının Belirlenmesi  Profesör OSMAN NİDAİ ÖZEŞ  

31.03.2010 

 30

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2009.04.0103.012  Akut Viral Bronşiyolitlerde Pnömoproteinler ve IL-17 düzeyleri  Profesör AYŞEN BİNGÖL  

14.04.2010 

 31

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2009.04.0103.013  Remisyonda Bipolar Bozukluk Hastalarında Kan Homosistein, Metiyonin, Folat, Vitamin B12, Glutatyaon Düzeylerinin, Klinik Göstergeler, Kognitif Defisit ve İşlevsellikle İlişkisi  Doçent GÜLSÜM ÖZGE BAYSAL  

23.07.2010 

 32

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2010.01.0103.008  Akut Kroner Sendromlu Hastalarda Kan Ürik Asit Seviyelerinin Risk Sınıflamasındaki Yeri  Yardımcı Doçent REFİK EMRE ALTEKİN  

12.07.2010 

 33

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2010.01.0103.018  Diyabetik Hasta İzole İnternal Torasik Arter Halkalarında Glukagon Benzeri Peptid-1 ve Analoglarının Fonksiyonel Etkileri  Profesör SEBAHAT ÖZDEM  

13.05.2011 

 34

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2010.04.0103.007  İntraperitoneal lipopolisakkarit uygulanan gebe sıçanlarda, immunglobulin tedavisinin plasenta ve fetal beyinde gelişen inflamasyon üzerine etkileri  Profesör NİHAL OYGÜR  

29.07.2010 

 35

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2010.04.0103.023  Antalya'da Yaz Döneminde Sağlık Bakımının Ekolojisi  Profesör HAKAN YAMAN  

12.10.2010 

 36

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2010.04.0103.028  Term Normal Spontan ve Elektif Sezaryen Doğumlarda Anne ve Bebekteki IL-1? Aracılı ACTH ve Kortizolün, Yenidoğanın Akciğerindeki Enac Alfa Subunit Ekspresyonu Üzerine Etkileri  Profesör NİHAL OYGÜR  

31.05.2011 

 37

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2011.01.0103.003  Sentro-Temporal Diken Dalga Aktiviteli Çocukluk Çağ Epilepsisi Tanısı Alan Olguların Nöropsikolojik Testler ile Değerlendirilmesi  Profesör ŞENAY HASPOLAT  

10.03.2011 

 38

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2011.01.0103.007  Myotonik Distrofi Tanısı Alan Hastalarda DMPK ve ZFNP9 Genlerindeki Tekrarlı Dizilerin Moleküler Genetik Yöntemlerle Analizi  Doçent NUR EBRU BARCIN  

03.10.2011 

 39

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2011.01.0103.014  Ülseratif Kolit'te Nöropeptitlerdeki ve Enzim Aktivitesindeki Değişikliklerin Rolü  Profesör BÜLENT YILDIRIM  

23.12.2011 

 40

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2011.01.0103.015  Otozomal Dominant Geçişli Ailesel Anatomik Megaloensefaliye Neden Olan Genin Araştırılması  Yardımcı Doçent AYŞE ESRA MANGUOĞLU  

02.07.2012 

 41

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2011.01.0103.020  Diyabetik Retinopati Hastalarında Kan ve Vitreusdaki GDF15 Protein Miktarlarının İncelenmesi  Yardımcı Doçent HATİCE DENİZ İLHAN  

30.12.2011 

 42

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2011.01.0103.022  Sjögren Sendrom Tanılı Hastalarda Periferal Lenfositlerde ve Tükrük Bezinde Notch Sinyalizasyonunun Değerlendirilmesi  Doçent ALİ BERKANT AVCI  

30.12.2011 

 43

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2011.04.0103.012  Anti TNF? Tedavisi Alan Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilitli Hastalarda Serum TNF? ve IFN? Değerleri ile PPD Düzeyleri Arasındaki İlişki  Profesör MUSTAFA ENDER TERZİOĞLU  

23.12.2011 

 44

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2011.04.0103.020  İkinci Trimester Amnion Maisinde Bakılan İL-1, İL-6, Hscrp, Glukoz, Elektrolit, Estrogen/Progesteron Oranı ve Hücre Sayımı Parametrelerinin Preterm Eylemi Belirlemedeki Rolü  Profesör MEHMET ŞİMŞEK  

03.01.2012 

 45

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2011.04.0103.031  Allojeneik Hematopoietik Kök Hücre Nakli (HKHN) Yapılan Çocuk Hastalarda Beslenme Durumu ve Bu Durumun Saptanmasında Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA) Yönteminin Rolü  Profesör VOLKAN HAZAR  

04.10.2011 

 46

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2011.04.0103.034  Endometriozis tanısında IL-6, IL-8, CA-125, CA 19-9 HsCRP nin Prediktif Değeri  Profesör ÖMÜR TAŞKIN  

16.02.2012 

 47

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2011.04.0103.038  Pediatrik Renal Transplant Alıcılarında Endotel Hasarlanması ve Endotel Öncül Hücrelerin Değerlendirilmesi  Doçent MUSTAFA KOYUN  

14.06.2012 

 48

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0103.002  Deneysel Parkinsonda Sülfitin Etki Mekanizması  Profesör AYSEL AĞAR  

27.04.2012 

 49

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0103.005  Primer Fibromiyaljide Genetik Faktörlerin Rolü ve Polimorfizmlerinin Etkilerinin Değerlendirilmesi  Yardımcı Doçent MAHMUT AKYOL  

24.05.2012 

 50

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0103.006  Östrojen Reseptörü Pozitif Meme Kanseri Hastalarında Hormonoterapiye Direncin Moleküler Genetik Yöntemlerle İncelenmesi  Profesör FATMA ŞEYDA KARAVELİ  

10.07.2012 

 51

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0103.008  Sürekli Mesleki Gelişim Kapsamında Web Tabanlı Dermatoloji Eğitimi  Yardımcı Doçent NEŞE ZAYİM  

29.06.2012 

 52

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0103.010  Opioid Bağımlılığında Monaamin Oksidaz (MAOA) ve Mu-opioid Reseptör gen(OPRM1) Polimorfizmlerinin Etkilerinin Değerlendirilmesi  Yardımcı Doçent ÖMER GEÇİCİ  

20.11.2012 

 53

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0103.012  Çocukluk Dönemi Peptik Ülser ve Gastritlerinde Nöropeptit Düzeylerindeki Değişiklikler ve Neutral Endopeptidase'ın Rolü  Profesör AYGEN YILMAZ  

24.12.2012 

 54

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0103.015  Kabuki Sendromlu Hastalarda Tanımlanmış ve Yeni Mutasyonların Aranması  Profesör ERCAN MIHÇI  

21.12.2012 

 55

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0103.016  Travma Hastalarında Havayolu Yönetiminde, Geleneksel Laringoskopi ile Video Laringoskop'un Karşılaştırılması  Doçent ERKAN GÖKSU  

21.12.2012 

 56

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2012.04.0103.003  Renal Transplant Alıcılarında Interlökin-18 (IL-18) -607A/C ve -137C/G Polimorfizmlerinin Erken Dönem Greft Fonksiyonları ile İlişkisi  Profesör SADIKA HALİDE AKBAŞ  

22.03.2012 

 57

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2012.04.0103.007  Akut Koroner Sendromda Esansiyel Yağ Asitleri ve Lipid Mediyatörlerin Klinik Yeri ve Önemi  Profesör SEBAHAT ÖZDEM  

23.03.2012 

 58

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2012.04.0103.009  Tip 1 Diabetes Mellituslu Hastalarda Speckle-Tracking Görüntüleme ile Atrial ve Ventriküler Disfonksiyonun Değerlendirilmesi; P Dispersiyonu, NT-ProBNP (NT-Brain Natriüretik Peptid) Düzeyleri Arasındaki İlişki  Profesör FIRAT KARDELEN  

24.05.2012 

 59

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2012.04.0103.015  Ratlarda Tek Doz İntraartiküler Olarak Uygulanan Bupivakain ve Levobupivakain Enjeksiyonuna Bağlı Kondrotoksitenin Araştırılması  Profesör FATMA ERTUĞRUL  

24.12.2012 

 60

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0103.001  Çocukluk Dönemi Akut Enfeksiyöz İshallerinin Tedavisinde Bifidobacterium Lactis'in Rolü  Profesör REHA ARTAN  

04.03.2013 

 61

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0103.002  Antalya'da Alfa-Globin Gen Mutasyon Tipleri ve Sıklıklarının Belirlenmesi ve Genotip-Fenotip İlişkisinin Araştırılması  Profesör İBRAHİM KESER  

18.03.2013 

 62

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0103.004  Karaciğer İskemi Reperfüzyonunda Görülen Oksidatif Doku Hasarında Nötral Sfingomyelinaz İnhibisyonunun Koruyucu Rolünün Araştırılması  Profesör MUTAY AYDIN ASLAN  

28.06.2013 

 63

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0103.005  Ultrason Rehberliğinde, İntraartiküler PRP (Platelet-Rich-Plasma) Uygulamalarının, İleri Dönem Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Etkinliğinin ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi  Profesör MUSTAFA ENDER TERZİOĞLU  

17.05.2013 

 64

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0103.008  Ratlarda Galaktozemi Toksisitesi ile İndüklenmiş Ovaryal Yetmezlik Modelinde Dehidroepiandrostenedion (DHEA) Desteği Ovaryan Morfolojiyi Geliştirir Mi?  Yardımcı Doçent MURAT ÖZEKİNCİ  

26.06.2013 

 65

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0103.009  Yoğun Bakımda Yatan Çocuklarda Beslenmenin Değerlendirilmesi, Anabolik Sürece Geçmek İçin Gerekli Protein ve Kalori Miktarının Saptanması  Yardımcı Doçent HAKAN TEKGÜÇ 

22.05.2013 

 66

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0103.013  Supraspinatus Onarımı Sırasındaki Gerilimin ve Kronisitenin Akt/mTOR Yolağı Üzerine Etkisi  Profesör ALPAY MERTER ÖZENCİ  

31.12.2013 

 67

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0103.014  Diyetle Alınan Sülfitin Beyin Sapı İşitsel Potansiyellerine Etkisi ve Moleküler Mekanizmaları  Profesör NARİN DERİN  

24.12.2013 

 68

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.04.0103.001  Evre 3-5 Kronik Böbrek Hastalarında Aktif Vitamin D Alan ve Almayan Hastalarda Vitamin D Reseptör Düzeyi ile Sellüler ve Hümoral İnflamatuar Yanıt Arasındaki İlişki  Profesör FETTAH FEVZİ ERSOY  

01.03.2013 

 69

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2013.04.0103.005  Romatoid Artrit Aktivasyonunda CD200'ün Önemi Var Mıdır?  Profesör MUSTAFA ENDER TERZİOĞLU  

12.04.2013 

 70

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2013.04.0103.006  Akut Koroner Sendrom Hastalarında Klopidogrel Direnci ve Trombosit Reaktivitesinin Zamansal Değişkenliği ve Kısa Dönem Prognoza Etkileri  Doçent İBRAHİM BAŞARICI  

01.03.2013 

 71

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2013.04.0103.009  Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Yatan İki Yaş ve Üzeri Hastalarda Clostridium Difficile İlişkili İshallerin Toksijenik Kültür, GDH Enzim, Toksin A/B ELISA ve PCR ile Araştırılması  Doçent BETİL ÖZHAK BAYSAN  

04.03.2013 

 72

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2013.04.0103.011  Büyük ve Küçük Damar Vaskülitlerinde Aterojenik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi ve Ateroskleroz Prevelansının Normal Populasyona Göre Artıp Artmadığının Araştırılması  Profesör MUSTAFA ENDER TERZİOĞLU  

17.05.2013 

 73

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2013.04.0103.013  Akut Koroner Sendrom Hastalarında Aspirin Direnci ve Trombosit Reaktivitesinin Zamansal Değişkenliği ve Kısa Dönem Prognoza Etkileri  Doçent İBRAHİM BAŞARICI  

12.04.2013 

 74

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.04.0103.015  Deneysel Rat Diz Osteoartrit Modelinde Sature ve Ansature Fosfolipitlerin Osteoartrit Oluşumu ve İlerleyişi Üzerine Etkisi  Profesör HAKAN ÖZDEMİR  

26.06.2013 

 75

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2013.04.0103.016  Juvenil İdiopatik Artritli Hastalarda D Vitamini Metabolizmasının Klinik Bulgulara Etkisi  Profesör SEMA AKMAN  

18.06.2013 

 76

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2013.04.0103.020  Bronşektazi Tanılı Hastalarda Kardiyak Doku Doppler İncelemesinin, Efor Kapasitesinin ve Endotelin Düzeylerinin Değerlendirilmesi  Profesör GAYAZ AKÇURİN  

24.12.2013 

 77

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.04.0103.022  Hemodiyaliz Hastalarında Vitamin D Reseptör Düzeyi ile Sellüler ve Hümoral İnflamatuar Yanıt Arasındaki İlişki  Profesör FETTAH FEVZİ ERSOY  

24.12.2013 

 78

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0103.001  Santral Venöz Oksijen Satürasyonunun Subclavian ve İnternal Juguler Ven Üzerinden Noninvazif Spektroskopik Yöntemler ile Ölçümü  Profesör OKTAY ERAY  

14.02.2014 

 79

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0103.002  Sıçanlarda Nesfatin-1 Tedavisinin İsoproterenol ile İndüklenen Myokard İnfarktüsüne Karşı Koruyucu Etkisinin Değerlendirilmesi: PI3K/Akt/GSK-3? Yolağının Rolü  Profesör ARDA TAŞATARGİL  

14.02.2014 

 80

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0103.003  Sıçanlarda Kronik Metilglioksal (MGO) Uygulamasıyla İndüklenen Erektil Disfonksiyona Glukagon-Benzeri Peptid-1 (GLP-1) Agonisti Exendin-4'ün etkisi: NADPH Oksidaz/Rho Kinaz Yolağının Rolü  Doçent SELVİNAZ TAŞATARGİL  

14.02.2014 

 81

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0103.004  D Vitamin Replasmanıyla Vitamin D Reseptör Düzeyi, Sellüler ve Hümoral İnflamatuar Yanıt Değişimi  Profesör MUSTAFA KEMAL BALCI  

14.04.2014 

 82

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0103.005  Doksorubisin ile İndüklenen Seminifer Tübül Hasarının Spektroskopik ve Görsel Görüntüleme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi  Profesör ÇİLER ÇELİK ÖZENCİ  

04.04.2014 

 83

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0103.006  Meme Kanserinde ve İlişkili Organ Metastazlarında c-Fos'un Tümörogenez Açısından Rolü  Doçent GAMZE TANRIÖVER  

09.05.2014 

 84

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0103.007  Nefrotik Sendromda Podosit Hasarının Kütle Spektrometrik Yöntemle Araştırılması  Profesör SADIKA HALİDE AKBAŞ  

13.06.2014 

 85

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0103.008  Pulmoner Fibrosiz Gelişiminde Growth Differentiation Faktör (GDF)-15 ve Transforming Growth Factor (TGF)-B Rolü  Doçent VELİ YAZISIZ  

13.06.2014 

 86

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0103.010  Fototerapinin Kıl Folikülü Büyüme Siklusu Üzerine Etkisinin TrichoScan Cihazı Ölçümleri ile Değerlendirilmesi  Profesör ERTAN YILMAZ  

12.09.2014 

 87

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0103.011  Kesitsel Anatomi Eğitiminin Lisans Öğrencilerinin Başarı Düzeylerine Etkisi  Profesör MUZAFFER SİNDEL  

12.09.2014 

 88

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0103.012  Yoğun Bakımda USCOM ve PİCCO ile Kardiak Output Ölçümlerinin Karşılaştırılması  Profesör ATİLLA RAMAZANOĞLU  

07.11.2014 

 89

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0103.013  Primer Açık Açılı Glokomlu Hastalarda Biyoimpedans Yöntemi ile Ölçülen Vücut Sıvı Dağılımındaki Farklılıkların Değerlendirilmesi  Yardımcı Doçent HATİCE DENİZ İLHAN  

07.11.2014 

 90

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2014.04.0103.001  Hematolojik Maligniteli Hastaların İnvaziv Aspergillozis Varlığı Açısından Değerlendirilmesinde Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yönteminin Tanı Değerinin Araştırılması  Profesör MERAL DİLARE ÖĞÜNÇ  

14.02.2014 

 91

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2014.04.0103.002  Akut Asit Hasarı ile Oluşturulan Sistit Modelinde İntravesikal Hyaluronik Asit Uygulanmasının İnflamatuar Hücreler Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi  Profesör AHMET DANIŞMAN  

14.02.2014 

 92

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2014.04.0103.007  Alt Oblik Kas Cerrahisi Sonrası Optik Koherens Tomografi ile Makula Değişikliklerinin Değerlendirilmesi  Profesör YAŞAR DURANOĞLU  

09.05.2014 

 93

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2014.04.0103.009  Parkinson Hastalığı'nda Hafif Kognitif Bozukluk Tanısında İşitsel P300 Testinin Klinik Tanıya Katkısı  Profesör SEHÜR SİBEL ÖZKAYNAK  

12.09.2014 

 94

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2014.04.0103.012  Down Sendromlu Hastalarda Endokardiyal Yastık Defekti ile GATA4 Geni İlişkisinin Değerlendirilmesi  Profesör ERCAN MIHÇI  

12.09.2014 

 95

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2014.04.0103.013  Yenidoğan Ratlarda Kronik Topiramat, Levetirasetam ve Lacosamide Kullanımının Status Epileptikus Tedavisindeki Etkinliğinin, Nöroprotektif ve Öğrenme Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması  Profesör ÖZGÜR DUMAN  

12.09.2014 

 96

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2014.04.0103.014  Pemfigus Vulgaris Hastalığında Foliküler Yardımcı T Hücrelerinin Rolü  Profesör AYŞE AKMAN KARAKAŞ  

07.11.2014 

 97

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2015.04.0103.001  İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Serolojik Markerların Tanıdaki Rolü  Profesör BÜLENT YILDIRIM  

13.02.2015 

 98

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2001.01.0104.004  Antalya koşullarında yetiştirilen bazı sofralık incir çeşitlerinin hormon içeriklerinin belirlenmesi  Doçent SADİYE GÖZLEKÇİ  

30.10.2001 

 99

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2001.01.0104.008  Yeni dünyalarda (Eriobotrya japonica lindi) örtüaltı yetiştirme teknikleriyle kısa sürede yüksek ve erken ürün alma imkanlarınınaraştırılması  Doçent LAMİ KAYNAK  

16.11.2001 

 100

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2003.01.0104.002  Antalya Halk Pazarlarında Satılan ve Starter Kültürle Üretilen Süzme Yoğurtların Biyojen Amin İçeriklerinin Muhafaza Süresindeki Değişimi  Doçent HASAN YAYGIN  

13.10.2003 

 101

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2005.01.0104.002  Örtüaltı Yetiştiriciliğine Uygun Kavun Islahı  Profesör ERSİN POLAT  

30.06.2005 

 102

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2005.01.0104.004  Moleküler Tekniklerle Akdeniz Meyve Sineği, Ceratitis capitata (Wied)'nin Batı Akdeniz Bölgesinin Yüksek Kesimlerinde Bulaşma Kaynağının ve Kışlama Potansiyelinin Araştırılması  Yardımcı Doçent CENGİZ İKTEN  

14.11.2005 

 103

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2006.01.0104.003  Antalya İlinde Örtü-Altı Tarım Yapan İşletmelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımının Araştırılması ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilme Olanakları  Profesör ORHAN ÖZÇATALBAŞ  

09.07.2007 

 104

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2006.01.0104.005  Bemisi tabaci (Gennadius)(Homoptera:Aleyrodidae) Antalya Populasyonlarında İnektisid Direnci ve Esteraz ve Asetilikolinesteraz Aktiviteleriyle İnsektisid Direnci Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi  Yardımcı Doçent FATİH DAĞLI  

06.06.2007 

 105

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2006.01.0104.006  Farklı Yöntemlerle Üretilen Probiyotik Dondurmaların Duyusal, Kimyasal, Fiziksel ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi  Yardımcı Doçent ZAFER ALPKENT  

11.12.2006 

 106

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2007.01.0104.001  Biberde (Capsicum annuum L.) Doku ve Gelişme Dönemlerine Özgü Gen Havuzlarının Oluşturulması, Klonlanması ve Karakterizasyonu  Profesör AHMET NACİ ONUS  

02.11.2007 

 107

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2007.01.0104.006  Kuru Ot Üretiminde Koruyucu Madde Kullanımı, Nem İçeriği ve Balya Yoğunluğunun Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.)-İtalyan Çimi (Lolium multiflorum Lam.) Karışımlarının Depolanma Özellikleri ve Besin Maddesi Değişimleri Üzerine Etkileri  Yardımcı Doçent BİLAL AYDINOĞLU  

18.04.2008 

 108

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2009.01.0104.005  Meyve Suyu Tüketimi Konusunda Toplumsal Bilinç Düzeyi ve Optimum Ürün Tasarımının Analizi (Antalya İli Örneği)  Yardımcı Doçent METİN GÖKSEL AKPINAR  

05.04.2010 

 109

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2009.01.0104.006  Tarımsal Ürünlerin Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Pazarlanması Sistemine Yönelik Tüketici Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi  Doçent HANDAN AKÇAÖZ  

03.11.2010 

 110

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2010.01.0104.001  Damla Sulama Yöntemiyle Uygulanan Yarı Islatmalı Sulamanın Hıyarda Verim, Su Kullanım Randımanı ve Kalite Özelliklerine Etkisi  Doçent HARUN KAMAN  

20.12.2010 

 111

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2010.01.0104.003  Mikrospor Kültürü ile Brassica Oleracea L.Sebze Türünde Dihaploidizasyon Yöntemiyle Saf Hatlar Elde Edilmesi  Profesör NEDİM MUTLU  

12.07.2010 

 112

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2010.01.0104.004  Kumluca ve Finike Yöreleri Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Toprak, Bitki ve Sularda Ağır Metal Kirliliği Risk Değerlendirmesi  Doçent ŞULE ORMAN  

03.12.2010 

 113

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2010.01.0104.005  Bazı tarımsal atık Metaryallerin Birlikte Kompostlanması ve Tarımsal Üretimde Kullanılma Olanaklarının Belirlenmesi  Yardımcı Doçent İLKER SÖNMEZ  

12.04.2011 

 114

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2011.01.0104.002  Farklı Kurutma Yöntemlerinin Karadutun (Morus nigra L.) Antioksidan Kapasitesi ve Kalite Parametrelerine Etkisi  Profesör CAN ERTEKİN  

09.06.2011 

 115

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2011.01.0104.003  Antalya İlinde Yemeklik Mantar Yetiştiren İşletmelerin Üretim Etkinliği Analizi  Yardımcı Doçent SÜLEYMAN KARAMAN  

22.07.2011 

 116

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2011.01.0104.009  Vejatatif Tip Triploid Hibrit Bermuda Çimi (Cynodo dactylon x Cynodon transvaalensis) Islahı  Yardımcı Doçent SONGÜL SEVER MUTLU  

30.12.2011 

 117

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0104.003  Mevsimlik Çiçek Potansiyeline Sahip Endemik Conringia grandiflora'da Mikrospor Kültürü Çalışmaları  Yardımcı Doçent ESİN ARI  

29.06.2012 

 118

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0104.004  Süt Ürünleri Lojistiğinde Depo Yönetimi: Antalya İli Örneği  Profesör BURHAN ÖZKAN  

27.11.2012 

 119

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0104.005  Farklı Fide Dikim Makinalarının Potlu Fideleri Dikim Performanslarının Karşılaştırılması  Profesör DAVUT KARAYEL  

12.11.2012 

 120

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0104.006  Bazı Sera Bitkisel Biyokütle Atıklarının Farklı Briketleme Devir Hızlarında ve Kalıp Sıcaklıklarında Briketlenmesi Üzerine Bir Araştırma  Yardımcı Doçent SEFAİ BİLGİN  

20.11.2012 

 121

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0104.001  Batı Akdeniz Bölgesinden Toplanan Yerel Taze Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Populasyonlarının Moleküler ve Morfolojik Karakterizasyonu ile Tuzluluk Koşullarına Karşı Tolerans Düzeylerinin Belirlenmesi  Yardımcı Doçent KAMİLE ULUKAPI  

08.04.2013 

 122

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0104.001  Biberdeki (Capsicum sp.) Dayanıklılık Genlerinin (R-Genleri) Tanımlanması ve İşlevsel Sınıflandırılması ve Tarımsal Öneme Sahip Bitkilerdeki R-Genlerinin Karşılaştırmalı Genomiği  Profesör FAİK KANTAR  

14.02.2014 

 123

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0104.002  Farklı Sulama Suyu Tuzluluğu ve Sulama Düzeylerinin Gelişme Periyodu Boyunca Şeker Otu (Stevia Rebaudiana) Bitkisinde Büyüme, Verim, Kalite ve Enerji Kullanımına Zamansal Etkisinin Araştırılması  Profesör AHMET KURUNÇ  

14.02.2014 

 124

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0104.003  Farklı Bıçak Tiplerinin Bir Budama Atığı Parçalama Makinasının Performans Değerleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi  Doçent MURAD ÇANAKCI  

14.02.2014 

 125

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0104.005  Çilekte Kuraklık Stresine Toleransın Belirlenmesinde Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklerin İn Vitro ve İn Vivo Olarak İncelenmesi  Yardımcı Doçent NAFİYE ADAK  

04.04.2014 

 126

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0104.006  Antalya İlinde Yetiştirilen Sığırlarda Beden Kondisyon Puanı ile Süt Verimi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi  Yardımcı Doçent AŞKIN GALİÇ  

12.09.2014 

 127

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0104.007  Domateste Sarı Yaprak Kıvırcıklığı Virüsüne (TYLCV) Dayanıklılığın Real Time PCR ile Testlenmesi  Yardımcı Doçent HATİCE İKTEN  

12.09.2014 

 128

Sosyal Bilimler Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2009.02.0107.003  Sağlık Hizmetlerinin Sunumundaki Dönüşüm:Türkiye Örneği  Doçent SÜLEYMAN ULUTÜRK  

15.06.2009 

 129

Sosyal Bilimler Enstitüsü   Doktora   2011.03.0107.001  XIX.Yüzyılın İkinci Yarısında Teke Sancağı'na Bağlı Elmalı Kazası'nın Sosyo-Ekonomik Yapısı  Doçent İSRAFİL KURTCEPHE  

21.07.2011 

 130

Sosyal Bilimler Enstitüsü   Doktora   2011.03.0107.002  Kamu-Özel Ortaklığında Belediyelerin Sunduğu Hizmetler: Türkiye-İsveç Karşılaştırılması  Profesör EROL ESEN  

10.07.2011 

 131

Sosyal Bilimler Enstitüsü   Doktora   2011.03.0107.003  Yapabilirlik Yaklaşımı Perspektifi ile Yoksulluğun Ölçülmesi: Yoksulluğun Kayıp Boyutları Üzerine Ampirik Bir Uygulama  Profesör SELİM ÇAĞATAY  

21.12.2011 

 132

Sosyal Bilimler Enstitüsü   Doktora   2012.03.0107.001  Osmanlı Devleti'nde At Yetiştiriciliği (1842-1918)  Profesör İSRAFİL KURTCEPHE  

29.05.2012 

 133

Sosyal Bilimler Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2013.02.0107.002  Yemen'de İmam Yahya ve Faaliyetleri (1869-1924)  Doçent SALİH TUNÇ  

26.06.2013 

 134

Sosyal Bilimler Enstitüsü   Doktora   2013.03.0107.001  Arykanda Akropolisi Kutsal Alanları  Profesör GÜL IŞIN  

08.04.2013 

 135

Sosyal Bilimler Enstitüsü   Doktora   2013.03.0107.002  II.Dünya Savaşında SSCB Ordusunda Kafkasya Halkları  Profesör İSRAFİL KURTCEPHE  

12.04.2013 

 136

Sosyal Bilimler Enstitüsü   Doktora   2013.03.0107.004  Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Yerel Yönetim Reformları; Çek Cumhuriyeti ve Türkiye Örnekleri  Profesör ALİ ÖZTEKİN  

01.07.2013 

 137

Sosyal Bilimler Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2014.02.0107.001  Kıbrıs'ta Osmanlı Dönemi Su Yapıları (Hamamlar ve Çeşmeler)  Profesör YILDIRAY ÖZBEK  

14.02.2014 

 138

Sosyal Bilimler Enstitüsü   Doktora   2014.03.0107.001  II. Abdülhamit Dönemi Siyasi Sürgünler  Profesör İSRAFİL KURTCEPHE  

14.02.2014 

 139

Sosyal Bilimler Enstitüsü   Doktora   2014.03.0107.003  Türkiye'de Geleneksel Gazetecilik Anlayışına Alternatif Bir Yaklaşım: internet Gazeteciliği  Profesör MUHAMMET BİLAL ARIK  

17.03.2014 

 140

Sosyal Bilimler Enstitüsü   Doktora   2014.03.0107.004  Antalya'da Devlet ve Eşraf İlişkileri (1839-1908)  Yardımcı Doçent GÜVEN DİNÇ  

14.02.2014 

 141

Sosyal Bilimler Enstitüsü   Doktora   2014.03.0107.005  II. Meşrutiyet Döneminde Sürgün Siyaseti  Doçent SALİH TUNÇ  

14.02.2014 

 142

Sosyal Bilimler Enstitüsü   Doktora   2014.03.0107.006  Tlos Antik Kenti Stadyum Alanı Seramikleri  Profesör GÜL IŞIN  

12.09.2014 

 143

Sosyal Bilimler Enstitüsü   Doktora   2014.03.0107.007  Spot Piyasasında Geliştirilmiş Teknik Kuralların CAPM ve Varyasyonlarını Kullanarak Futures Piyasası Üzerine Uygulaması: Gelişmekte Olan Piyasalardan Bir Örnek  Doçent HAKAN ER  

12.09.2014 

 144

Sosyal Bilimler Enstitüsü   Doktora   2014.03.0107.008  Veri Madenciliği ile Tahmin Edici Modelleme  Doçent SEZGİN IRMAK  

12.09.2014 

 145

Veterinerlik Fakültesi   Araştırma Projesi   2003.01.0108.003  Sütçü İneklerde Kontrollü Tohumlama Amacı İle Uygulanan PGF2+GnRH Kombinasyonunun Follikül Dinamiğine Etkisinin Ultrasonografi ve Bazı Hormon Düzeylerinin Ölçümü İle Araştırılması  Doçent AFŞİN KÖKER  

03.10.2003 

 146

Veterinerlik Fakültesi   Araştırma Projesi   2005.01.0108.002  Burdur Yöresinde Tüketime Et, İç Organ, Süt Örneklerinde Bazı Antibiyotik Türlerine Ait Kalıntıların Belirlenmesi  Doçent FİRDES MOR  

26.12.2005 

 147

Güzel Sanatlar Fakültesi   Araştırma Projesi   2009.01.0109.002  Cumhuriyet Dönemi Türk Resminin Gelişimde 68 Kuşağı Ressamlarının Yeri ve Monografileri Hakkında Araştırma  Doçent ÖZAND GÖNÜLAL  

30.10.2009 

 148

Güzel Sanatlar Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0109.001  Antalya-Burdur Yöresi Neolitik ve Kalkolitik Dönem Seramiklerinden Yola Çıkarak Çağdaş Endüstriyel Seramik Tasarımları ve Uygulamalarının Yapılması  Yardımcı Doçent SELAHATTİN PEKŞEN  

04.04.2014 

 149

Eğitim Fakültesi   Araştırma Projesi   2009.01.0110.001  Orff Schulwerk Uygulamalarının Müzik Yeteneğine Yönelik Özyeterlilik ile Müzik Öğretimi Dersine Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkileri  Yardımcı Doçent SABAHAT BURAK  

17.08.2009 

 150

Eğitim Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0110.003  Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimi Konusunda Yeterliliklerini Arttırmaya Yönelik Geliştirilen Hizmetiçi Eğitim Programının Etkinliği (Antalya İli Örneği)  Yardımcı Doçent NESRİN SÖNMEZ  

29.06.2012 

 151

Eğitim Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0110.001  Avemar'ın Anti-Anjiyojenik Özelliğinin Araştırılması  Yardımcı Doçent NİLÜFER İMİR  

14.02.2014 

 152

Eğitim Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0110.002  Tûtî-nâme (Tenkitli Metin-Dizin)  Doçent BEKİR DİREKCİ  

26.12.2014 

 153

Su Ürünleri Fakültesi   Araştırma Projesi   2009.01.0111.002  Adrasan Koyu (Antalya, Akdeniz, Türkiye) Kıyı ve Deniz Alanlarının Makrobentik Florasının Tespiti ve Flora ile ilişkili Yumuşakça Tür Çeşitliliğinin Saptanması  Yardımcı Doçent EMİNE ŞÜKRAN OKUDAN ASLAN  

02.04.2009 

 154

Su Ürünleri Fakültesi   Araştırma Projesi   2011.01.0111.004  Antalya Körfezi Trol Avcılığında Yatay Çubuklu Seçicilik Izgarası ile Sarıkuyruk İstavrit Trachurus mediterraneus (Staindachner, 1868) Derin Su İstavriti Trachurus picturatus Seçiciliği  Yardımcı Doçent YAŞAR ÖZVAROL  

10.02.2012 

 155

Su Ürünleri Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0111.001  Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss)Karşılaşılan Bazı Hastalık Etmenlerini Belirlemek Üzere Moleküler Diagnostik Tanı Kiti Geliştirilmesi için Ön Araştırma  Yardımcı Doçent İFAKAT TÜLAY ÇAĞATAY  

02.04.2012 

 156

Su Ürünleri Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0111.002  Antalya İli Balık Tüketiminde Gıda Güvenliğine Yönelik Tüketici Davranışlarının Belirlenmesi  Doçent SERPİL YILMAZ  

20.09.2013 

 157

Su Ürünleri Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0111.001  Antalya Körfezi'nin Demersal ve Yarı-Demersal Balıklarının Çevresel Parametrelere Bağlı Olarak Dağılımı  Profesör ERHAN MUTLU  

04.04.2014 

 158

Fen Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0115.007  Polielektrolit-Tuz Solusyonlarının Deneysel Araştırılması  Yardımcı Doçent DENİZ KAYA  

02.05.2013 

 159

Fen Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0115.008  Astragalus gymnolobus ve Astragalus pisidicus (Fabaceae/Leguminosae) Türlerinin Antimikrobiyal, Antioksidan ve Sitotoksik Etkilerlinin Araştırılması  Yardımcı Doçent ESRA AYDEMİR  

10.10.2013 

 160

Fen Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0115.001  Farklı Özellikteki Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerinin Genotoksik Potansiyellerinin Drosophila Melanogaster Somatik Hücreleri ve Fare Embriyonik Fibroblast Hücreleri ile Araştırılması  Profesör BÜLENT KAYA  

14.02.2014 

 161

Fen Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0115.003  Phaselis Antik Kenti (Antalya) Likenleri ve Siyah Mikro-Mantarları  Profesör HACER SERT  

14.02.2014 

 162

Fen Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0115.004  Mekanik Dirençli ve Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Solar Seçici Kaplamalar  Yardımcı Doçent MURAT AKARSU  

14.02.2014 

 163

Fen Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0115.005  Kefirin Stres Direncine ve Ömür Uzunluğuna Etkisinin, Model Organizma Caenorhabdıtıs Elegans'ta Araştırılması  Yardımcı Doçent GÜLGÜN GÜNDÜZ  

04.04.2014 

 164

Edebiyat Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0116.001  Antalya'da Toplumsal Değişim ve Dönüşüm (1800-1923)  Yardımcı Doçent GÜVEN DİNÇ  

04.04.2014 

 165

Edebiyat Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0116.002  Bakım Kurumları Dönüşüm Stratejisi: Türkiye İçin Yeni Bir Model Önerisi  Doçent ÖZGÜR ARUN  

13.06.2014 

 166

Fen Bilimleri Enstitüsü   Araştırma Projesi   1998.01.0121.003  Antalya bölgesine uygun erkenci patates ıslahı ve biyoteknolojik yöntemler kullanılarak minütüber üretimi  Doçent BÜLENT SAMANCI  

19.10.1998 

 167

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2000.02.0121.015  KKtayff türündeki dev yıldızlarda kısa ve uzun dönemli ışınım değişimlerinin fotometrik yolla incelenmesi  Doçent ORHAN GÖLBAŞI  

18.06.2002 

 168

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2004.03.0121.010  Türkiye'de üretilen karma yemlerin pestisit,aflatoksin ve ağır metal düzeylerinin araştırılması  Doçent NİHAT ÖZEN  

13.12.2004 

 169

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2004.03.0121.012  Çörek Otu (nigella Sativa L.) ve Kuşdili (Rosmarinus Officinalis L.)Ekstraktlarının Antioksidant Aktivitelerinin İncelenmesi ve lipid oksidasyon kinetiği üzerine etkilerinin takip edilmesi  Doçent GÜLER AYRANCI  

30.03.2005 

 170

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2005.03.0121.008  Antalya İlinde Yayılış Gösteren Ophrys L.(Orchidaceae)Cinsine ait Türler Üzerine Taksonomik Bir Araştırma.  Profesör HÜSEYİN SÜMBÜL  

26.12.2005 

 171

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2006.02.0121.006  Barbun Balığı (Mullus barbatus L. 1758)'nın Sıcak Dumanlama Sonrası Besin Bileşenlerindeki Bazı Kimyasal Değişimlerin İncelenmesi ve Raf Ömrünün Tespiti  Profesör RAMAZAN İKİZ  

22.08.2006 

 172

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2006.03.0121.001  Peyniraltı Suyundan Mikrobiyel Yağ Üretimi ve Üretilen Yağların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi  Yardımcı Doçent ZAFER ALPKENT  

09.10.2006 

 173

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2006.03.0121.002  Endemik Bazı Bitki Taksonlarına Ait Uçucu Yağların Çeşitli Bakteri Türlerine Karşı Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması  Profesör ATİLA YANIKOĞLU  

01.12.2006 

 174

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2006.03.0121.007  Balo Dolmalık Biber Çeşidinin Aerodinamik Sınıflandırılma Olanaklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma  Profesör AZİZ ÖZMERZİ  

31.08.2006 

 175

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2006.03.0121.009  Genetik Parametre ve Damızlık Değer Tahmininde Şansa Bağlı Regresyon Modelinden Yararlanma Olanakları  Profesör SALAHATTİN KUMLU  

09.10.2006 

 176

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2008.02.0121.007  Antalya'da Yer Altısuyunun Etkin Kullanımı ve Yatay Kuyu Sistemleri  Yardımcı Doçent YASEMİN LEVENTELİ  

10.04.2009 

 177

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2008.03.0121.011  Siyah Alaca İneklerin Kapa Kazein (CSN3), ß-laktoglobulin (LGB), Prolaktin (PRL) ve DGAT1 Gen Lokusları Bakımından Genotipik Yapılarının ve Bu Özellikleriyle Süt Verimleri Arasındaki İlişkilerin Saptanması  Profesör MURAT SONER BALCIOĞLU  

12.11.2009 

 178

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2009.02.0121.002  Alanya Bektaş Bölgesi Şevlerindeki Stabilite Problemlerinin Plaxis Yazılımında Modellenmesi  Profesör MUSTAFA HİLMİ ACAR  

04.05.2009 

 179

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2009.02.0121.012  Tarımsal İzlenebilirlik Kapsamında Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Domatesin Beslenme Durumlarının Uzaktan Algılama Teknik ve Teknolojileri ile Belirlenmesi  Profesör MUSTAFA SARI  

13.07.2009 

 180

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2009.02.0121.029  Farklı Yöntemler Kullanılarak Üretilen Probiyotik Ayranın Fizikokimyasal, Mikrobiyolojik, Duyusal ve Probiyotik Özelliklerinin Belirlenmesi  Profesör AHMET KÜÇÜKÇETİN  

29.06.2010 

 181

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2010.02.0121.031  Gümüş nanopartikülü katkılı nanolif üretimi ve antibakteriyel aktivitesinin incelenmesi  Doçent NUMAN HODA  

24.02.2011 

 182

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2010.02.0121.035  Yeşil Çaydan Deme Geçen Aktif Bileşikler Üzerine Sürgün Dönemi, Ekstraksiyon Süre ve Sıcaklığının Etkisi  Profesör FERAMUZ ÖZDEMİR  

09.11.2010 

 183

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2010.03.0121.002  Farklı Stoklama Yoğunluklarında Yetiştirilen Beyaz Karides (Litopenaeus vannamei) Jüvenillerinin Yaşama Oranı, Büyüme Performansı ve Bazı Stres Faktörleri Üzerine Astaksantin İlaveli Yemlerin Etkisi  Doçent MEHMET GÖKOĞLU  

19.05.2010 

 184

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2010.03.0121.003  Antalya İli Merkez İlçede Aşılı ve Aşısız Fide ile Cam Serada Tek Ürün Domates Üretiminin Ekonometrik Analizi  Profesör BURHAN ÖZKAN  

29.04.2010 

 185

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2010.03.0121.006  Atıksu Arıtma Sisteminin Seçiminde Karar Destek Sistemleri ve Hayat Boyu Değerlendirme Yaklaşımının Kullanılması  Profesör MEHMET BÜLENT TOPKAYA  

29.07.2010 

 186

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2010.03.0121.007  Kentsel Katı Atık Yönetiminde Çevresel ve Ekonomik Sürdürülebilirlik Kriterlerinin Belirlenmesi  Profesör MEHMET BÜLENT TOPKAYA  

29.07.2010 

 187

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2010.03.0121.022  Maliyet ve Kalite Kısıtlamaları Göz Önüne Alınarak İçme Suyu Şebekelerinde Ara Klorlama İstasyon Sayılarının Optimizasyonu  Profesör HABİB MUHAMMETOĞLU  

22.07.2011 

 188

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2011.02.0121.025  Kentsel Katı Atıkların Sürdürülebilir Yönetim İlkelerinin İncelenmesi-Antalya Örneği  Profesör MEHMET BÜLENT TOPKAYA  

23.09.2011 

 189

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2011.02.0121.027  İyon ve Çözelti Nitrürlemesi İşlemlerinin Takım Çeliklerinde Çeşitli Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi  Profesör NARİN ÜNAL  

29.09.2011 

 190

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2011.02.0121.028  İnert ve İnhibitör Gaz Ortamlarında Pişirme İşlemlerinin Ekmeklerin HMF ve Akrilamid İçeriğini Azaltıcı Etkilerinin Belirlenmesi  Doçent MUSTAFA ERBAŞ  

30.10.2011 

 191

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2011.02.0121.044  Yanma Sentezi ile Elde Edilmiş Titanyum Diborür Kullanarak Alüminyum Matrisli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu  Doçent HASAN ERDEM ÇAMURLU  

16.12.2011 

 192

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2011.02.0121.049  İki Farklı Budama Atığı Parçalama Makinasının Performans Değerlerinin Karşılaştırılması  Doçent MURAD ÇANAKCI  

28.12.2011 

 193

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2011.02.0121.050  Sert Şekerlerde Bazı Suda Çözünen Sentetik Renklendiricilerin Ultra Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi ile Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma  Profesör MUHARREM CERTEL  

30.03.2012 

 194

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2011.03.0121.003  Enerji Etkin Planlama Kapsamında Antalya Kenti için Bir Model Geliştirilmesi  Profesör VELİ ORTAÇEŞME  

16.05.2011 

 195

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2011.03.0121.007  Yerfıstığında (Arachis hypogaea L.) Tohum ve Yağ Verimi Yüksek Hatların Geliştirilmesi  Profesör BÜLENT UZUN  

07.06.2011 

 196

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2011.03.0121.015  Peyzaj Yönetimi Modeli Oluşturmada Alternatif Senaryoların Kullanımı: Kaş-Demre Örneği  Profesör SİBEL MANSUROĞLU  

14.12.2011 

 197

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2011.03.0121.019  Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Meyvesinden D-Pinitol Ekstraksiyonu Üzerine Araştırmalar  Profesör MUSTAFA KARHAN  

22.12.2011 

 198

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2011.03.0121.020  Farklı Hasat Sonrası Uygulamaların Brokolinin (Brassica oleracea Italica) Antioksidan Aktivitesi ve Derim Sonrası Fizyolojisi Üzerine Etkileri  Profesör MUSTAFA ERKAN  

07.05.2012 

 199

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2011.03.0121.021  Farklı Kurutma Sistemlerinin Birlikte Kullanımı ile Stanley Erik Çeşidinin Kurutulması Üzerine Bir Araştırma  Profesör CAN ERTEKİN  

08.05.2012 

 200

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2012.02.0121.010  Seçilmiş Birkaç Yere Yakın Asteroitin Yörüngesinin Tayini ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi  Profesör ZEKİ EKER  

13.04.2012 

 201

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2012.02.0121.018  Antalya İli Demre İlçesi Cricetidae Familyası Üyelerinin Biyoekolojisi ve Taksonomisi  Yardımcı Doçent MUSTAFA YAVUZ  

11.06.2012 

 202

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2012.02.0121.028  Determinant Susamlarda (Sesamum indicum L.) Fillodi Hastalığı Belirtileri ve Bulunuş Oranları ile Fillodiye Dayanıklılık Düzeyinin İki Çevrede Belirlenmesi  Profesör MUSA İLHAN ÇAĞIRGAN  

21.12.2012 

 203

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2012.02.0121.032  Antalya Varsak Bölgesinde Doğala Yakın Biyotopların Haritalanması ve Ekolojik Ağ Kurulabilirliğinin İrdelenmesi  Profesör SİBEL MANSUROĞLU  

21.12.2012 

 204

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2012.03.0121.004  Elmalı Yöresinde Yetiştirilen Starking Delicious Elma Çeşidinde Ethepon, Aminoethoxyvinylglycine (AVG) ve Yansıtıcı Malç Uygulamalarının Renklenme ve Derim Sonrası Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri  Profesör MUSTAFA ERKAN  

11.07.2012 

 205

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2012.03.0121.005  Tarımsal Deneme Planlarının Bayesian Yöntemi ile Analizleri  Profesör MEHMET ZİYA FIRAT  

13.07.2012 

 206

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2012.03.0121.006  Farklı Yöntemlerle Oluşturulan Toprak Tuzluluğunun Aşılı ve Aşısız Fideler Kullanılarak Yetiştirilen Domates Bitkilerinin (Lycopersicum esculentum Mill.) Gelişme, Verim ve Bitki Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi  Profesör SAHRİYE SÖNMEZ  

20.11.2012 

 207

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2012.03.0121.009  Mersin İli Doğal ve Yapay Gama Radyoaktivite Ölçümlerinin Yapılması ve Radyoaktivite Haritasının Çıkarılması  Profesör İSMAİL BOZTOSUN  

24.12.2012 

 208

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2012.03.0121.010  Türkiye'de Portakal Pazarlaması Etkinlik Analizi  Yardımcı Doçent METİN GÖKSEL AKPINAR  

24.12.2012 

 209

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2013.02.0121.001  Andız Pekmezi Üretiminde Ektraksiyon Aşamasının Cevap Yüzey Metodu Kullanılarak Optimize Edilmesi  Doçent NEDİM TETİK  

28.02.2013 

 210

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2013.02.0121.009  İnek ve Keçi Sütü Kullanılarak Farklı Yöntemlerle Üretilen Konsantre Asidofiluslu Sütlerin Fizikokimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi  Yardımcı Doçent MUAMMER DEMİR  

29.04.2013 

 211

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2013.02.0121.016  Mortierella isabellina ile Mikrobiyel Yağ Üretiminde Karbon Kaynağı Olarak Farklı Şekerlerin Kullanımı  Yardımcı Doçent MUAMMER DEMİR  

27.05.2013 

 212

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2013.02.0121.020  Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Lizimetre Koşullarında Yetiştirilen Susamda Bitki Su Tüketimi, Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri  Profesör RUHİ BAŞTUĞ  

26.06.2013 

 213

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2013.02.0121.029  Doğal Yapısı Bozulmamış Tepelik Bir Alanda Farklı Bakılardaki Bazı Toprak Özelliklerinin Yüksekliğe Bağlı Olarak Değişimi  Doçent ZEKİ ALAGÖZ  

07.11.2013 

 214

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2013.02.0121.031  Elektrokardiyogram Ölçümleri, GPS ve Sınıflandırma Algoritmaları Kullanılarak Futbol Hakemlerinin Maç Aktivite Analizi  Yardımcı Doçent ÜMİT DENİZ ULUŞAR  

08.10.2013 

 215

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2013.03.0121.002  Üç Boyutlu Görselleştirmelerin Peyzaj Planlamada Katılımcılık Aracı Olarak Kullanımı: Antalya Örneği  Profesör SİBEL MANSUROĞLU  

24.05.2013 

 216

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2013.03.0121.005  Örtüaltında Güzlük Domates (Solanum Iycopersicum L.) Yetiştiriciliğinde Yapraktan Uygulanan Kalsiyum ve Borlu Gübrelerin Bitki Besleme, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri  Profesör MUSTAFA KAPLAN  

10.10.2013 

 217

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2013.03.0121.006  Hibrit Biber (Capsicum annuum L.) Islahında Moleküler İşaretleyici Yardımıyla Hat ve Aday Hibritlerin Geliştirilmesi  Profesör ERSİN POLAT  

24.12.2013 

 218

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2014.02.0121.002  Bazı Bitki Besin Maddeleri ve Büyümeyi Düzenleyicilerin Washington Navel Portakalında Derim Öncesi Meyve Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi  Profesör HAMİDE GÜBBÜK  

14.02.2014 

 219

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2014.02.0121.004  Kömür Yıkama Tesislerinden Çıkan Proses ve Soğutma Sularının Karıştığı Bakır Çayı'ndan Sulanan Tarım Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi  Doçent ERDEM YILMAZ  

14.02.2014 

 220

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2014.02.0121.005  Antalya ve Çevresindeki Karbonatlı Kayaçlarda Bozunma ve Etkileri  Yardımcı Doçent YASEMİN LEVENTELİ  

14.02.2014 

 221

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2014.02.0121.009  Resveratrolün İnsan Akciğer Kanseri Hücrelerinde (H1299) Antioksidan Etkisinin Araştırılması  Profesör AYSUN ÖZKAN  

04.04.2014 

 222

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2014.02.0121.011  Manavgat İlçesi Bitki Parazit Mantarları Üzerindeki Taksonomik Bir Araştırma  Profesör HACER SERT  

04.04.2014 

 223

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2014.02.0121.014  Akdeniz Bölgesinde Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Kışlık Ekmeklik Buğday Bitkilerinin Besin Elementi Konsantrasyonları ile Bazı Kalite Unsurları Arasındaki İlişkilerin Araştırılması  Doçent ŞULE ORMAN  

04.04.2014 

 224

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2014.02.0121.016  Antalya Bölgesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Süt Sığırlarında CVM (Kompleks Vertebral Malformasyon) Kalıtsal Hastalığının Allele Özgü PCR (Allele-Specific; AS-PCR) Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi  Profesör MURAT SONER BALCIOĞLU  

09.05.2014 

 225

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2014.02.0121.018  Antalya Aksu-Altınova Bölgesinde Yeraltısuyu Kirlilik Durumunun İncelenmesi  Profesör AYŞE MUHAMMETOĞLU  

09.05.2014 

 226

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2014.02.0121.022  Fotonükleer Yöntemi ile Tungsten Çekirdeğinin Enerji Seviyeleri ve Yarı Ömrünün Belirlenmesi  Yardımcı Doçent MESUT KARAKOÇ  

09.05.2014 

 227

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2014.02.0121.025  MEMS IMU Sensör Çıkışlarının FPGA ile Yüksek Hızda Filtrelenmesi ve Kamera Stabilizasyonunun Sağlanması  Yardımcı Doçent REFİK SEVER  

09.05.2014 

 228

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2014.02.0121.026  Alfa Kümelenme Potansiyeli Kullanılarak 24Mg Çekirdeğinin Nükleer Yapı ve Rezonans Gözlenirlerinin İncelenmesi  Doçent ORHAN BAYRAK  

13.06.2014 

 229

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0121.001  Genelleştirilmiş Cartan-Vranceanu Manifoldlarındaki Bazı Eğrilerin ve Altmanifoldların Geometrisi  Profesör ABDULLAH AZİZ ERGİN  

14.02.2014 

 230

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0121.002  Nohutta (Cicer arietinum L.) Yabancı Ot İlacına (imidazolinone) Dayanıklılığın Kalıtımı  Profesör CENGİZ TOKER  

14.02.2014 

 231

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0121.004  Cetuximab'ın Tek Başına ve Epirubicin ile Birlikte Parental ve Epirubicin Dirençli Karaciğer Kanseri Hücrelerinde Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması  Profesör AYSUN ÖZKAN  

14.02.2014 

 232

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0121.006  Bazı Toprak Numunelerinde Ağır Metal Konsantrasyonlarının Fotoaktivasyon Analizi ile Belirlenmesi  Profesör İSMAİL BOZTOSUN  

04.04.2014 

 233

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0121.008  Antalya İlinde Yayılış Gösteren Eriolobus trilobatus (Labill. ex Poiret) M.Roem. Üzerine Araştırmalar  Profesör RAMAZAN SÜLEYMAN GÖKTÜRK  

04.04.2014 

 234

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0121.010  Lane Late Portakal Çeşidinde Farklı Derim Sonrası Uygulamaların Meyve Kalitesi ve Muhafaza Süresi Üzerine Etkileri  Profesör MUSTAFA ERKAN  

09.05.2014 

 235

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0121.011  STEVİA (Stevia rebaudiana) Bitkisinin Tatlı Bileşiklerinin Dekantör Ekstraksiyonu Yöntemiyle Elde Edilmesi  Profesör MUSTAFA KARHAN  

09.05.2014 

 236

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0121.012  Peyzaj Kalite Hedeflerinin Yerel Ölçekte Belirlenmesi: Antalya Aksu Örneği  Profesör VELİ ORTAÇEŞME  

09.05.2014 

 237

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0121.013  Çankırı, Ilgaz Bölgesi Peyzajlarının Sağladığı Faydaların Peyzaj Yapıları, Karakterleri ve Fonksiyonları Açısından Çok yönlü Analizi  Doçent MERYEM ATİK  

09.05.2014 

 238

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0121.014  Türkiye'de Yayılış Gösteren Alkanna Tausch (Boraginaceae) Cinsine Ait Taksonların Moleküler Sistematiği  Profesör HÜSEYİN SÜMBÜL  

13.06.2014 

 239

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0121.015  Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972) Yeminde Kurutulmuş Damıtma Kalıntıları ve Çözünür Maddeleri (DDGS) Kullanma Olanaklarının Araştırılması  Doçent ERKAN GÜMÜŞ  

13.06.2014 

 240

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0121.016  Fortune Mandarininde Mutasyon Yoluyla Alternaria alternata f.sp.citri Etmenine Karşı Tolerant Yeni Mutantların Elde Edilmesi ve Mutantlardaki Bazı Doğal Hormon Seviyelerinin Saptanması  Profesör AHMET NACİ ONUS  

12.09.2014 

 241

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2006.02.0122.012  Rekombinant İnterlökin 16'nın T Regülatör Hücreler Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi  Profesör LEVENT ÜNDAR  

07.05.2007 

 242

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Araştırma Projesi   2009.01.0122.001  Tam Emzirmeye Başlamayı Etkileyen Faktörler  Doçent HATİCE YANGIN  

04.05.2009 

 243

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Araştırma Projesi   2009.01.0122.002  Sülfitin Mide Dokusunda Oluşturduğu Oksidatif ve Apopitotik Parametrelerdeki Değişiklikler Üzerine Ghrelinin Etkisi  Yardımcı Doçent SEVİM ERCAN KELEK  

29.06.2010 

 244

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2009.02.0122.013  Nitrik Oksit Sentaz İnhibasyonuna Bağlı Hipertansiyon Modelinde Eksersizin Direnç Damarlarında Karbon Monoksit Yolağına Etkisi  Profesör ÜMİT KEMAL ŞENTÜRK  

29.07.2010 

 245

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2009.03.0122.002  Rat Aortik Primer Vasküler Düz Kas Hücre Kültüründe Yüksek Glukozlu Ortamda Anjiyotensin II Uyarımı ile Oluşan Hücre Proliferasyonu Üzerine Resvaratrolün Etkileri  Profesör AKIN YEŞİLKAYA  

13.10.2010 

 246

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2009.03.0122.004  14 Haftalık Fiziksel Aktivite Programının Down Sendromlu Çocukların Motor Gelişimleri ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi  Profesör NİLÜFER BALCI  

30.09.2009 

 247

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2009.03.0122.008  Tüm Beden Vibrasyon Antrenmanının Kuvvet Performansına Etkisi ve Kombine Antrenmanlarındaki Yeri  Profesör YAŞAR GÜL ÖZKAYA  

22.12.2009 

 248

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2009.03.0122.010  Deneysel Parkinson Modeline Glutatyon İzopropil Esterin Etkisi ve Mekanizması  Profesör AYSEL AĞAR  

29.07.2010 

 249

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2009.03.0122.011  Farklı Damar Yataklarında ve Segmentlerinde Karbon Monoksidin Vasküler Tonusa Katkısı: Tamamlayıcı Bir Çalışma  Profesör ÜMİT KEMAL ŞENTÜRK  

09.04.2010 

 250

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Araştırma Projesi   2010.01.0122.003  Antrene Sıçanlarda ?-Endorfin ve Melatonin İlişkisinin Ağrı Üzerine Etkisi  Profesör YAŞAR GÜL ÖZKAYA  

17.12.2010 

 251

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Araştırma Projesi   2010.01.0122.004  Hemşirelik Öğretim Elemanlarının Erkek Öğrenci Hemşirelerle Ders ve Uygulama Alanlarında Yaşadıkları Deneyimlerin Belirlenmesi  Profesör ÖZEN KULAKAÇ  

11.05.2011 

 252

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2010.02.0122.006  Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalarda Gelişen Nozokomiyal Gastroenterite Neden Olan Etkenlerin ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi  Profesör DİLARA İNAN  

17.09.2010 

 253

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2010.02.0122.008  Melatonin ve Melatonin Reseptör Agonistlerinin (Agomelatin ve Ramelteon) Antinosiseptif Etkilerinin Karşılaştırılması  Profesör MEHMET FERİT İSBİR  

31.10.2011 

 254

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2010.02.0122.009  Rapamisin Uygulamasının Fare Spermatogenik Hücrelere Etkisi  Profesör ÇİLER ÇELİK ÖZENCİ  

04.05.2011 

 255

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2011.02.0122.004  Egzersize Bağlı Nosiseptif Yanıt Üzerine Histamin H3 Reseptör Blokajının Etkisi  Profesör YAŞAR GÜL ÖZKAYA  

26.10.2011 

 256

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2011.02.0122.008  Tüm Beden Vibrasyon Antrenmanının Nöromuskuler Performans Üzerine Etkisi  Yardımcı Doçent KEMAL ALPARSLAN ERMAN  

24.04.2012 

 257

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2011.02.0122.012  Yüksek Yağ İçeren Diyabete Bağlı Obezite Modeli Uygulanan Sıçanlarda Egzersiz Antrenmanının Ağrı Eşiği ve Beta Endorfin Düzeylerine Etkisi  Profesör YAŞAR GÜL ÖZKAYA  

24.04.2012 

 258

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2011.02.0122.013  Alanya İlçesi'nde Yaşayan Türk ve Alman Menopoza Girmiş Kadınlarda Menopozun Algılanması ve Menopoza İlişkin Görüşleri  Doçent HATİCE YANGIN  

01.06.2012 

 259

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2011.03.0122.002  TWIST 1 Transkripsiyon Faktörünün Aktivasyon Mekanizmasının ve Doğal İnhibitörlerinin Araştırılması  Profesör OSMAN NİDAİ ÖZEŞ  

28.12.2011 

 260

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2011.03.0122.003  Eğim Antrenmanlarının Sprint Performansının Süratte Devamlılık Evresi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi  Profesör ÜMİT KEMAL ŞENTÜRK  

11.11.2011 

 261

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2011.03.0122.004  Testis Kanserinde Bleomisinin İndüklediği Oksidatif Stresin ve N-Asetil Sistein'in Hücre Membran Lipid Profili Üzerindeki Etkileri  Profesör TOMRİS ÖZBEN TOMASİ  

30.12.2011 

 262

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2011.03.0122.005  Deneysel Diyabetik Sıçan Modelinin Eşik İzleme Kayıtları ve Sinir Hız Dağılımı Yöntemleriyle Değerlendirilmesi  Profesör PİRAYE YARGIÇOĞLU AKKİRAZ  

30.12.2011 

 263

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2012.02.0122.002  Üniversite Öğrencilerinde Premenstruel Sendrom (PMS) ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki  Doçent HATİCE YANGIN  

03.04.2012 

 264

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2012.02.0122.004  Pliometrik ve Tüm Vücut Vibrasyon Antrenmanlarının Anaerob Güç ve Kapasite Üzerine Etkisinin İncelenmesi  Yardımcı Doçent KEMAL ALPARSLAN ERMAN  

23.07.2012 

 265

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2012.02.0122.015  Myasthenia Gravis'li Hastaların Timus Dokularında TRAIL Ligand ve Reseptörlerinin ve Antiapoptotik Nf-kB Molekülünün Ekspresyon Profillerinin Araştırılması  Profesör AHTER DİLŞAD ŞANLIOĞLU  

21.12.2012 

 266

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2013.02.0122.004  Kronik Lenfositik Lösemili Olgularda MDM2 Onkogeninin Aktivasyonunun Belirlenmesi  Profesör SİBEL KARAÜZÜM  

11.03.2013 

 267

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2013.02.0122.005  Metastatik ve Non-Metastatik Tümörlerde Nefronektin Ekspresyonu  Profesör NECDET DEMİR  

28.02.2013 

 268

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2013.02.0122.009  Farklı Kuvvet Antrenmanlarının Kas Kuvveti ve Hipertrofisi Üzerine Etkileri  Yardımcı Doçent TUBA MELEKOĞLU  

10.10.2013 

 269

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2013.02.0122.010  İnsülinoma Kökenli Fare Beta Hücre Hatlarında TRAIL'ın Apoptotik Etkinliğinin Araştırılması  Profesör AHTER DİLŞAD ŞANLIOĞLU  

24.12.2013 

 270

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2013.03.0122.002  Nöro-Geribildirim Antrenmanının Bilişsel ve Duyu-Motor Beceriler Üzerine Etkisinin İncelenmesi  Doçent ABDURRAHMAN AKTOP  

28.02.2013 

 271

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2013.03.0122.004  Web Tabanlı Hemşirelik Tanıları Mobil Öğrenme Sistemi  Yardımcı Doçent NEŞE ZAYİM  

10.07.2013 

 272

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2013.03.0122.005  Plasentada Ekstrasellüler Matriks Kompozisyonu Tarafından HIF'in Aktivasyonu  Profesör EMİN TÜRKAY KORGUN  

08.10.2013 

 273

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2013.03.0122.007  Jinekolojik Kanseri Olan Kadınlarda Watson'ın İnsan Bakım Kuramına Temellendirilmiş Hemşirelik Bakımının Semptom Yönetimi, Umudu Destekleme ve Yaşamda Anlam Bulmaya Etkisinin İncelenmesi  Profesör ÖZEN KULAKAÇ  

24.12.2013 

 274

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2013.03.0122.008  Roy'un Adaptasyon Kuramına Temellendirilmiş Web Tabanlı Babalık Eğitiminin, Eşlerin Fonksiyonel Durumlarına ve karşılıklı Destek Algılarına Olan Etkisi  Profesör ÖZEN KULAKAÇ  

22.11.2013 

 275

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2013.03.0122.009  E2F1 Transkripsiyon Faktörünün Aktivasyonunda Protein Kinaz A'nın Rolünün Araştırılması  Profesör OSMAN NİDAİ ÖZEŞ  

31.01.2014 

 276

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2013.03.0122.010  Lamaze Yöntemine Temellenmiş Doğuma Hazırlık Sınıf Eğitiminin Doğum Korkusu, Doğum Özyeterliği, Doğum Algısı ve Doğum Tipine Etkisi  Profesör KAMİLE KABUKCUOĞLU  

31.12.2013 

 277

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2013.03.0122.011  Kan-Testis Bariyerinin Düzenlenmesinde Rol Alan Sinyal Yolaklarının Araştırılması  Profesör ÇİLER ÇELİK ÖZENCİ  

24.12.2013 

 278

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2013.03.0122.015  Beta Talasemi Major Hastalarında HBF İndüksiyonu İçin Genetik ve Epigenetik Çalışmalar  Profesör İBRAHİM KESER  

09.01.2014 

 279

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2014.02.0122.013  Süperovulasyon Uygulamasının DNA Metiltransferaz Genlerinin Ekspresyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması  Profesör GÖKHAN AKKOYUNLU  

12.09.2014 

 280

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2014.02.0122.014  Farklı Egzersiz Türlerinin Remisyondaki Meme Kanserli Hastaların Fiziksel Uygunluk ve Psikososyal Durumlarına Etkisi  Doçent FAİK ARDAHAN  

12.09.2014 

 281

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0122.002  Farklı Dozlarda Diyetle Alınan Sodyum Metabisülfitin Öğrenme Üzerine Etkilerinde Glutamatın Rolü  Profesör NARİN DERİN  

04.04.2014 

 282

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0122.003  İn-Vivo Doku Oksijen Saturasyonunun Ölçülmesi İçin Spektroskopik Bir Yöntemin Geliştirilmesi ve Postoperatif Flep Olgularında Doku Canlılığını Belirlemede Kullanılması  Profesör MURAT CANPOLAT  

12.09.2014 

 283

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0122.005  HSP90 İnhibitörü PU-H71'in ve Radyoterapi ile Kombine Uygulamasının Metastatik Meme Kanseri Üzerine Etkisinin Hücre Kültüründe Araştırılması  Profesör NURAY ERİN  

12.09.2014 

 284

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0122.006  Oosit Maturasyonu Sürecinde Kromozom Göçü Sağlayan Proteinlerin Mayotik Maturasyona İlişkin Düzenleyici Faktörler ile Etkileşimi  Profesör GÖKHAN AKKOYUNLU  

12.09.2014 

 285

Güzel Sanatlar Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2011.02.0123.003  Erol Akyavaş'ın Resimlerinde Gelenekle Somutlaşan Kompozisyon Düzenleri Üzerine Plastik Çözümlemeler  Doçent EROL KILIÇ  

03.10.2011 

 286

Güzel Sanatlar Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2011.02.0123.005  Türkiye'de Oluşum Sanatının (Happening Art) Ortaya Çıkışı, Müzik ve Beden Olguları Arasındaki Uyumun Resimsel Çözümlemeleri  Doçent EROL KILIÇ  

07.05.2012 

 287

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu   Araştırma Projesi   2013.01.0132.001  Engelli Bireylerin Yaşam Kalitelerinin Geliştirilmesine Yönelik TANDEM Bisiklet Eğitimi  Doçent ERKAN ÇALIŞKAN  

10.07.2013 

 288

Diş Hekimliği Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0151.001  Diyabeti Olan ve Olmayan Kronik Periodontitisli Bireylerin Tedavisinde Diş Taşı Temizliği ve Kök Yüzeyi Düzleştirmesine İlave Olarak Er:Cr.YSGG Lazer ve Diyod Lazer Kullanımının Etkinliğinin Klinik Parametrelerle ve Biyokimsayal Değerlendirilmesi  Yardımcı Doçent MEHMET ÖZGÖZ  

24.12.2013 

 289

Diş Hekimliği Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0151.003  Farklı Lazer Parametrelerinin LPS ile Uyarılmış Gingival Fibroblast Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin Biyokimyasal Metodlar ile İncelenmesi  Yardımcı Doçent OSMAN TOLGA HARORLI  

09.05.2014 

 290

Diş Hekimliği Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0151.004  Deneysel Olarak Periodontitis Oluşturulan Ratlarda Sistemik Olarak Uygulanan Folik Asitin Etkilerinin Histometrik, Histopatolojik ve İmmünohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi  Yardımcı Doçent MÜKERREM HATİPOĞLU  

09.05.2014 

 291

Alanya Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0152.001  Döküm Yöntemi ile İntegral Köpüklü Malzeme Oluşturma  Yardımcı Doçent AHMET GÜNER  

09.05.2014 

 292

Alanya Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0152.002  İntegral Köpüklü Alüminyum Alaşımının Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi  Yardımcı Doçent MUSTAFA MERİH ARIKAN  

09.05.2014 

 293

Alanya Eğitim Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0154.001  Pırasalı Adası (Adrasan, Antalya) Gümüşi Martı (Larus Michahellis) Populasyonu Üreme Ekolojisinin Araştırılması  Yardımcı Doçent HAKAN KARAARDIÇ  

14.02.2014 

 294

Hemşirelik Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0156.001  Hemşirelik Öğrencilerinin Yenidoğanın Bakımı ile İlgili Mesleki Becerilerini Geliştirme  Profesör EMİNE EFE  

12.09.2014 

 295

Hemşirelik Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0156.002  Radyoterapi Alan Baş Boyun Kanseri Hastalara Uygulanan Semptom Yönetim Programının Semptom Şiddetine ve Yaşam Kalitesine Etkisi  Yardımcı Doçent FATMA ARIKAN  

12.09.2014 

 

Duyurular İletişim Ana Sayfa