SIRA BÖLÜM PROJE TÜRÜ PROJE KODU PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ BAŞLANGIÇ TARİHİ

 1

Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2008.01.0102.001  Darbeli Elektrik Alan (DEA,PEF) ile Atıksu ve Arıtma Çamurlarının Dezenfeksiyonu  Yardımcı Doçent GÖNÜL İÇEMER  

19.06.2008 

 2

Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2008.01.0102.005  Hibrit Electron Cyclotron Resonance Plasma (H-ECRP) Reaktör Tasarımı ve Geliştirilmesi  Profesör SELÇUK HELHEL  

26.08.2008 

 3

Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0102.007  Toz Metalürjisinde Kullanılan Bakır Tozlarının Atık Hurda Bakır Kablolarından Elde Edilmesi  Profesör AFŞİN GÜNGÖR  

26.06.2013 

 4

Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0102.007  Güneş Enerjisi Kaynaklı Absorpisiyonlu Soğutma Çevriminin Deneysel Olarak İncelenmesi  Yardımcı Doçent AHMET ÇAĞLAR  

04.04.2014 

 5

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2004.01.0103.006  Glioblastome multiforme'li olgularda 1p,10q ve 19q bölgelerinde heterozigosite kaybının hasta sağkalımı üzerindeki prognostik etkilerinin araştırılması.  Profesör MEHMET RECAİ TUNCER  

04.05.2005 

 6

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2004.01.0103.011  Akut ağrı tedavisinde mu opioid reseptör gen (OPRM1) polimorfizmlerinin analjezi kalitesi ve morfin tüketimi üzerine etkileri  Doçent MERT AKBAŞ  

13.12.2004 

 7

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2005.04.0103.001  Kronik ayak bilek anterolateral instabilitesi olan hastalarda konservatif tedavi anatomik ligament onarımı ve artroskopik kapsüller büzme sonuçlarının karşılaştırılması.  Profesör MUSTAFA ÜRGÜDEN  

14.06.2005 

 8

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2005.04.0103.002  Sağlıklı Kişilerde Akut Sigara İçiminin Lökosit-Trombosit Kompleks Oluşumu Üzerine Etkisi  Profesör İHSAN KARADOĞAN  

31.10.2006 

 9

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2005.04.0103.005  "Renal Hücreli Korsinomlarda CAVEOLİN-1 VEGF Expresyonu: Mikrodamar Dansitesi, Grade Tümör Çapı ve Kapsül İnvazyonu ile Korelasyonu"  Profesör GÜLTEN KARPUZOĞLU  

24.11.2005 

 10

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2005.04.0103.012  Spinal ve Genel Anestezi Yöntemlerinin Hücresel İmmün Sistem İle İlişkisinin Araştırılması  Profesör BİLGE KARSLI  

26.12.2005 

 11

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2006.01.0103.001  Aşırı Aktif Mesane (AAM) Sendromlu Çocuklarda İdrar ve kanda Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF), P Maddesi (SP) ve Vazoaktif İntestinal Peptid (VIP) Taranması ve Düzeyinin Antimuskarinik Tedavi ile Değişimi  Profesör ŞEYHMUS EROL GÜNTEKİN  

09.05.2007 

 12

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2007.01.0103.008  Vagal Sinir Uyarımının Nötrofik Faktörler Üzerine Etkileri:Deneysel Bir Çalışma  Profesör ÖZGÜR DUMAN  

03.12.2007 

 13

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2008.01.0103.007  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)'da sigara, Oksidatif stres ve sistemik inflamasyonun Sistatin C,IL-6,TNF alfa Düzeylerine Etkisi  Profesör ALİYE CANDAN ÖĞÜŞ  

25.08.2009 

 14

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2009.01.0103.002  Sıçanlarda Kronik Sülfit Uygulamasının Kardiyomiyosit İyon Homeostazına Etkisi  Profesör NAZMİ YARAŞ  

03.07.2009 

 15

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2009.01.0103.012  Akciğer Kanseri Hastalarında Tedavinin Yönlendirilmesi için Tümör Dokularında Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörlerinin Aktivasyonuna Neden Olan Mutasyonların Tanımlanması ve Sinyal İletim Ağının Belirlenmesi  Profesör OSMAN NİDAİ ÖZEŞ  

31.03.2010 

 16

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2009.04.0103.012  Akut Viral Bronşiyolitlerde Pnömoproteinler ve IL-17 düzeyleri  Profesör AYŞEN BİNGÖL  

14.04.2010 

 17

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2009.04.0103.013  Remisyonda Bipolar Bozukluk Hastalarında Kan Homosistein, Metiyonin, Folat, Vitamin B12, Glutatyaon Düzeylerinin, Klinik Göstergeler, Kognitif Defisit ve İşlevsellikle İlişkisi  Doçent GÜLSÜM ÖZGE BAYSAL  

23.07.2010 

 18

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2010.01.0103.008  Akut Kroner Sendromlu Hastalarda Kan Ürik Asit Seviyelerinin Risk Sınıflamasındaki Yeri  Doçent REFİK EMRE ALTEKİN  

12.07.2010 

 19

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2010.01.0103.018  Diyabetik Hasta İzole İnternal Torasik Arter Halkalarında Glukagon Benzeri Peptid-1 ve Analoglarının Fonksiyonel Etkileri  Profesör SEBAHAT ÖZDEM  

13.05.2011 

 20

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2010.04.0103.007  İntraperitoneal lipopolisakkarit uygulanan gebe sıçanlarda, immunglobulin tedavisinin plasenta ve fetal beyinde gelişen inflamasyon üzerine etkileri  Profesör NİHAL OYGÜR  

29.07.2010 

 21

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2010.04.0103.028  Term Normal Spontan ve Elektif Sezaryen Doğumlarda Anne ve Bebekteki IL-1? Aracılı ACTH ve Kortizolün, Yenidoğanın Akciğerindeki Enac Alfa Subunit Ekspresyonu Üzerine Etkileri  Profesör NİHAL OYGÜR  

31.05.2011 

 22

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2011.01.0103.007  Myotonik Distrofi Tanısı Alan Hastalarda DMPK ve ZFNP9 Genlerindeki Tekrarlı Dizilerin Moleküler Genetik Yöntemlerle Analizi  Doçent NUR EBRU BARCIN  

03.10.2011 

 23

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2011.01.0103.014  Ülseratif Kolit'te Nöropeptitlerdeki ve Enzim Aktivitesindeki Değişikliklerin Rolü  Profesör BÜLENT YILDIRIM  

23.12.2011 

 24

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2011.01.0103.015  Otozomal Dominant Geçişli Ailesel Anatomik Megaloensefaliye Neden Olan Genin Araştırılması  Doçent AYŞE ESRA MANGUOĞLU  

02.07.2012 

 25

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2011.01.0103.020  Diyabetik Retinopati Hastalarında Kan ve Vitreusdaki GDF15 Protein Miktarlarının İncelenmesi  Doçent HATİCE DENİZ İLHAN  

30.12.2011 

 26

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2011.04.0103.012  Anti TNF? Tedavisi Alan Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilitli Hastalarda Serum TNF? ve IFN? Değerleri ile PPD Düzeyleri Arasındaki İlişki  Profesör MUSTAFA ENDER TERZİOĞLU  

23.12.2011 

 27

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2011.04.0103.020  İkinci Trimester Amnion Maisinde Bakılan İL-1, İL-6, Hscrp, Glukoz, Elektrolit, Estrogen/Progesteron Oranı ve Hücre Sayımı Parametrelerinin Preterm Eylemi Belirlemedeki Rolü  Profesör MEHMET ŞİMŞEK  

03.01.2012 

 28

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2011.04.0103.031  Allojeneik Hematopoietik Kök Hücre Nakli (HKHN) Yapılan Çocuk Hastalarda Beslenme Durumu ve Bu Durumun Saptanmasında Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA) Yönteminin Rolü  Profesör VOLKAN HAZAR  

04.10.2011 

 29

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2011.04.0103.034  Endometriozis tanısında IL-6, IL-8, CA-125, CA 19-9 HsCRP nin Prediktif Değeri  Profesör ÖMÜR TAŞKIN  

16.02.2012 

 30

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2011.04.0103.038  Pediatrik Renal Transplant Alıcılarında Endotel Hasarlanması ve Endotel Öncül Hücrelerin Değerlendirilmesi  Profesör MUSTAFA KOYUN  

14.06.2012 

 31

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0103.008  Sürekli Mesleki Gelişim Kapsamında Web Tabanlı Dermatoloji Eğitimi  Yardımcı Doçent NEŞE ZAYİM  

29.06.2012 

 32

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0103.012  Çocukluk Dönemi Peptik Ülser ve Gastritlerinde Nöropeptit Düzeylerindeki Değişiklikler ve Neutral Endopeptidase'ın Rolü  Profesör AYGEN YILMAZ  

24.12.2012 

 33

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0103.015  Kabuki Sendromlu Hastalarda Tanımlanmış ve Yeni Mutasyonların Aranması  Profesör ERCAN MIHÇI  

21.12.2012 

 34

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2012.04.0103.003  Renal Transplant Alıcılarında Interlökin-18 (IL-18) -607A/C ve -137C/G Polimorfizmlerinin Erken Dönem Greft Fonksiyonları ile İlişkisi  Profesör SADIKA HALİDE AKBAŞ  

22.03.2012 

 35

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2012.04.0103.009  Tip 1 Diabetes Mellituslu Hastalarda Speckle-Tracking Görüntüleme ile Atrial ve Ventriküler Disfonksiyonun Değerlendirilmesi; P Dispersiyonu, NT-ProBNP (NT-Brain Natriüretik Peptid) Düzeyleri Arasındaki İlişki  Profesör FIRAT KARDELEN  

24.05.2012 

 36

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0103.001  Çocukluk Dönemi Akut Enfeksiyöz İshallerinin Tedavisinde Bifidobacterium Lactis'in Rolü  Profesör REHA ARTAN  

04.03.2013 

 37

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0103.005  Ultrason Rehberliğinde, İntraartiküler PRP (Platelet-Rich-Plasma) Uygulamalarının, İleri Dönem Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Etkinliğinin ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi  Profesör MUSTAFA ENDER TERZİOĞLU  

17.05.2013 

 38

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0103.008  Ratlarda Galaktozemi Toksisitesi ile İndüklenmiş Ovaryal Yetmezlik Modelinde Dehidroepiandrostenedion (DHEA) Desteği Ovaryan Morfolojiyi Geliştirir Mi?  Yardımcı Doçent MURAT ÖZEKİNCİ  

26.06.2013 

 39

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0103.009  Yoğun Bakımda Yatan Çocuklarda Beslenmenin Değerlendirilmesi, Anabolik Sürece Geçmek İçin Gerekli Protein ve Kalori Miktarının Saptanması  Yardımcı Doçent HAKAN TEKGÜÇ 

22.05.2013 

 40

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.04.0103.001  Evre 3-5 Kronik Böbrek Hastalarında Aktif Vitamin D Alan ve Almayan Hastalarda Vitamin D Reseptör Düzeyi ile Sellüler ve Hümoral İnflamatuar Yanıt Arasındaki İlişki  Profesör FETTAH FEVZİ ERSOY  

01.03.2013 

 41

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2013.04.0103.005  Romatoid Artrit Aktivasyonunda CD200'ün Önemi Var Mıdır?  Profesör MUSTAFA ENDER TERZİOĞLU  

12.04.2013 

 42

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2013.04.0103.006  Akut Koroner Sendrom Hastalarında Klopidogrel Direnci ve Trombosit Reaktivitesinin Zamansal Değişkenliği ve Kısa Dönem Prognoza Etkileri  Doçent İBRAHİM BAŞARICI  

01.03.2013 

 43

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2013.04.0103.011  Büyük ve Küçük Damar Vaskülitlerinde Aterojenik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi ve Ateroskleroz Prevelansının Normal Populasyona Göre Artıp Artmadığının Araştırılması  Profesör MUSTAFA ENDER TERZİOĞLU  

17.05.2013 

 44

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2013.04.0103.013  Akut Koroner Sendrom Hastalarında Aspirin Direnci ve Trombosit Reaktivitesinin Zamansal Değişkenliği ve Kısa Dönem Prognoza Etkileri  Doçent İBRAHİM BAŞARICI  

12.04.2013 

 45

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.04.0103.015  Deneysel Rat Diz Osteoartrit Modelinde Sature ve Ansature Fosfolipitlerin Osteoartrit Oluşumu ve İlerleyişi Üzerine Etkisi  Profesör HAKAN ÖZDEMİR  

26.06.2013 

 46

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2013.04.0103.016  Juvenil İdiopatik Artritli Hastalarda D Vitamini Metabolizmasının Klinik Bulgulara Etkisi  Profesör SEMA AKMAN  

18.06.2013 

 47

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2013.04.0103.020  Bronşektazi Tanılı Hastalarda Kardiyak Doku Doppler İncelemesinin, Efor Kapasitesinin ve Endotelin Düzeylerinin Değerlendirilmesi  Profesör GAYAZ AKÇURİN  

24.12.2013 

 48

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.04.0103.022  Hemodiyaliz Hastalarında Vitamin D Reseptör Düzeyi ile Sellüler ve Hümoral İnflamatuar Yanıt Arasındaki İlişki  Profesör FETTAH FEVZİ ERSOY  

24.12.2013 

 49

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0103.004  D Vitamin Replasmanıyla Vitamin D Reseptör Düzeyi, Sellüler ve Hümoral İnflamatuar Yanıt Değişimi  Profesör MUSTAFA KEMAL BALCI  

14.04.2014 

 50

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0103.007  Nefrotik Sendromda Podosit Hasarının Kütle Spektrometrik Yöntemle Araştırılması  Profesör SADIKA HALİDE AKBAŞ  

13.06.2014 

 51

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0103.012  Yoğun Bakımda USCOM ve PİCCO ile Kardiak Output Ölçümlerinin Karşılaştırılması  Profesör ATİLLA RAMAZANOĞLU  

07.11.2014 

 52

Tıp Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0103.013  Primer Açık Açılı Glokomlu Hastalarda Biyoimpedans Yöntemi ile Ölçülen Vücut Sıvı Dağılımındaki Farklılıkların Değerlendirilmesi  Doçent HATİCE DENİZ İLHAN  

07.11.2014 

 53

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2014.04.0103.002  Akut Asit Hasarı ile Oluşturulan Sistit Modelinde İntravesikal Hyaluronik Asit Uygulanmasının İnflamatuar Hücreler Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi  Profesör AHMET DANIŞMAN  

14.02.2014 

 54

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2014.04.0103.007  Alt Oblik Kas Cerrahisi Sonrası Optik Koherens Tomografi ile Makula Değişikliklerinin Değerlendirilmesi  Profesör YAŞAR DURANOĞLU  

09.05.2014 

 55

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2014.04.0103.009  Parkinson Hastalığı'nda Hafif Kognitif Bozukluk Tanısında İşitsel P300 Testinin Klinik Tanıya Katkısı  Profesör SEHÜR SİBEL ÖZKAYNAK  

12.09.2014 

 56

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2014.04.0103.012  Down Sendromlu Hastalarda Endokardiyal Yastık Defekti ile GATA4 Geni İlişkisinin Değerlendirilmesi  Profesör ERCAN MIHÇI  

12.09.2014 

 57

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2014.04.0103.013  Yenidoğan Ratlarda Kronik Topiramat, Levetirasetam ve Lacosamide Kullanımının Status Epileptikus Tedavisindeki Etkinliğinin, Nöroprotektif ve Öğrenme Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması  Profesör ÖZGÜR DUMAN  

12.09.2014 

 58

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2014.04.0103.015  Adenoid Hipertrofisine Bağlı Üst Solunum Yolu Tıkanıklığı Nedeniyle Adenoidektomi Yapılan Çocuklarda Ameliyat Öncesi ve Sonrası Sağ Kalp Fonksiyonunun Değerlendirilmesi  Profesör FIRAT KARDELEN  

 

 59

Tıp Fakültesi   Tıpta Uzmalık Tezi   2015.04.0103.001  İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Serolojik Markerların Tanıdaki Rolü  Profesör BÜLENT YILDIRIM  

13.02.2015 

 60

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2001.01.0104.004  Antalya koşullarında yetiştirilen bazı sofralık incir çeşitlerinin hormon içeriklerinin belirlenmesi  Doçent SADİYE GÖZLEKÇİ  

30.10.2001 

 61

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2001.01.0104.008  Yeni dünyalarda (Eriobotrya japonica lindi) örtüaltı yetiştirme teknikleriyle kısa sürede yüksek ve erken ürün alma imkanlarınınaraştırılması  Doçent LAMİ KAYNAK  

16.11.2001 

 62

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2003.01.0104.002  Antalya Halk Pazarlarında Satılan ve Starter Kültürle Üretilen Süzme Yoğurtların Biyojen Amin İçeriklerinin Muhafaza Süresindeki Değişimi  Doçent HASAN YAYGIN  

13.10.2003 

 63

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2005.01.0104.002  Örtüaltı Yetiştiriciliğine Uygun Kavun Islahı  Profesör ERSİN POLAT  

30.06.2005 

 64

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2005.01.0104.004  Moleküler Tekniklerle Akdeniz Meyve Sineği, Ceratitis capitata (Wied)'nin Batı Akdeniz Bölgesinin Yüksek Kesimlerinde Bulaşma Kaynağının ve Kışlama Potansiyelinin Araştırılması  Yardımcı Doçent CENGİZ İKTEN  

14.11.2005 

 65

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2006.01.0104.003  Antalya İlinde Örtü-Altı Tarım Yapan İşletmelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımının Araştırılması ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilme Olanakları  Profesör ORHAN ÖZÇATALBAŞ  

09.07.2007 

 66

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2006.01.0104.006  Farklı Yöntemlerle Üretilen Probiyotik Dondurmaların Duyusal, Kimyasal, Fiziksel ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi  Yardımcı Doçent ZAFER ALPKENT  

11.12.2006 

 67

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2007.01.0104.001  Biberde (Capsicum annuum L.) Doku ve Gelişme Dönemlerine Özgü Gen Havuzlarının Oluşturulması, Klonlanması ve Karakterizasyonu  Profesör AHMET NACİ ONUS  

02.11.2007 

 68

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2009.01.0104.005  Meyve Suyu Tüketimi Konusunda Toplumsal Bilinç Düzeyi ve Optimum Ürün Tasarımının Analizi (Antalya İli Örneği)  Yardımcı Doçent METİN GÖKSEL AKPINAR  

05.04.2010 

 69

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2010.01.0104.004  Kumluca ve Finike Yöreleri Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Toprak, Bitki ve Sularda Ağır Metal Kirliliği Risk Değerlendirmesi  Doçent ŞULE ORMAN  

03.12.2010 

 70

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2011.01.0104.003  Antalya İlinde Yemeklik Mantar Yetiştiren İşletmelerin Üretim Etkinliği Analizi  Yardımcı Doçent SÜLEYMAN KARAMAN  

22.07.2011 

 71

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2012.01.0104.004  Süt Ürünleri Lojistiğinde Depo Yönetimi: Antalya İli Örneği  Profesör BURHAN ÖZKAN  

27.11.2012 

 72

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0104.001  Biberdeki (Capsicum sp.) Dayanıklılık Genlerinin (R-Genleri) Tanımlanması ve İşlevsel Sınıflandırılması ve Tarımsal Öneme Sahip Bitkilerdeki R-Genlerinin Karşılaştırmalı Genomiği  Profesör FAİK KANTAR  

14.02.2014 

 73

Ziraat Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0104.007  Domateste Sarı Yaprak Kıvırcıklığı Virüsüne (TYLCV) Dayanıklılığın Real Time PCR ile Testlenmesi  Yardımcı Doçent HATİCE İKTEN  

12.09.2014 

 74

Sosyal Bilimler Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2009.02.0107.003  Sağlık Hizmetlerinin Sunumundaki Dönüşüm:Türkiye Örneği  Yardımcı Doçent SÜLEYMAN ULUTÜRK  

15.06.2009 

 75

Sosyal Bilimler Enstitüsü   Doktora   2014.03.0107.005  II. Meşrutiyet Döneminde Sürgün Siyaseti  Doçent SALİH TUNÇ  

14.02.2014 

 76

Veterinerlik Fakültesi   Araştırma Projesi   2003.01.0108.003  Sütçü İneklerde Kontrollü Tohumlama Amacı İle Uygulanan PGF2+GnRH Kombinasyonunun Follikül Dinamiğine Etkisinin Ultrasonografi ve Bazı Hormon Düzeylerinin Ölçümü İle Araştırılması  Doçent AFŞİN KÖKER  

03.10.2003 

 77

Veterinerlik Fakültesi   Araştırma Projesi   2005.01.0108.002  Burdur Yöresinde Tüketime Et, İç Organ, Süt Örneklerinde Bazı Antibiyotik Türlerine Ait Kalıntıların Belirlenmesi  Doçent FİRDES MOR  

26.12.2005 

 78

Güzel Sanatlar Fakültesi   Araştırma Projesi   2009.01.0109.002  Cumhuriyet Dönemi Türk Resminin Gelişimde 68 Kuşağı Ressamlarının Yeri ve Monografileri Hakkında Araştırma  Doçent ÖZAND GÖNÜLAL  

30.10.2009 

 79

Güzel Sanatlar Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0109.001  Antalya-Burdur Yöresi Neolitik ve Kalkolitik Dönem Seramiklerinden Yola Çıkarak Çağdaş Endüstriyel Seramik Tasarımları ve Uygulamalarının Yapılması  Yardımcı Doçent SELAHATTİN PEKŞEN  

04.04.2014 

 80

Eğitim Fakültesi   Araştırma Projesi   2009.01.0110.001  Orff Schulwerk Uygulamalarının Müzik Yeteneğine Yönelik Özyeterlilik ile Müzik Öğretimi Dersine Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkileri  Doçent SABAHAT BURAK  

17.08.2009 

 81

Su Ürünleri Fakültesi   Araştırma Projesi   2011.01.0111.004  Antalya Körfezi Trol Avcılığında Yatay Çubuklu Seçicilik Izgarası ile Sarıkuyruk İstavrit Trachurus mediterraneus (Staindachner, 1868) Derin Su İstavriti Trachurus picturatus Seçiciliği  Yardımcı Doçent YAŞAR ÖZVAROL  

10.02.2012 

 82

Edebiyat Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0116.002  Bakım Kurumları Dönüşüm Stratejisi: Türkiye İçin Yeni Bir Model Önerisi  Doçent ÖZGÜR ARUN  

13.06.2014 

 83

Fen Bilimleri Enstitüsü   Araştırma Projesi   1998.01.0121.003  Antalya bölgesine uygun erkenci patates ıslahı ve biyoteknolojik yöntemler kullanılarak minütüber üretimi  Doçent BÜLENT SAMANCI  

19.10.1998 

 84

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2000.02.0121.015  KKtayff türündeki dev yıldızlarda kısa ve uzun dönemli ışınım değişimlerinin fotometrik yolla incelenmesi  Doçent ORHAN GÖLBAŞI  

18.06.2002 

 85

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2004.03.0121.010  Türkiye'de üretilen karma yemlerin pestisit,aflatoksin ve ağır metal düzeylerinin araştırılması  Doçent NİHAT ÖZEN  

13.12.2004 

 86

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2004.03.0121.012  Çörek Otu (nigella Sativa L.) ve Kuşdili (Rosmarinus Officinalis L.)Ekstraktlarının Antioksidant Aktivitelerinin İncelenmesi ve lipid oksidasyon kinetiği üzerine etkilerinin takip edilmesi  Doçent GÜLER AYRANCI  

30.03.2005 

 87

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2005.03.0121.008  Antalya İlinde Yayılış Gösteren Ophrys L.(Orchidaceae)Cinsine ait Türler Üzerine Taksonomik Bir Araştırma.  Profesör HÜSEYİN SÜMBÜL  

26.12.2005 

 88

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2006.02.0121.006  Barbun Balığı (Mullus barbatus L. 1758)'nın Sıcak Dumanlama Sonrası Besin Bileşenlerindeki Bazı Kimyasal Değişimlerin İncelenmesi ve Raf Ömrünün Tespiti  Profesör RAMAZAN İKİZ  

22.08.2006 

 89

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2006.03.0121.001  Peyniraltı Suyundan Mikrobiyel Yağ Üretimi ve Üretilen Yağların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi  Yardımcı Doçent ZAFER ALPKENT  

09.10.2006 

 90

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2006.03.0121.002  Endemik Bazı Bitki Taksonlarına Ait Uçucu Yağların Çeşitli Bakteri Türlerine Karşı Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması  Profesör ATİLA YANIKOĞLU  

01.12.2006 

 91

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2006.03.0121.007  Balo Dolmalık Biber Çeşidinin Aerodinamik Sınıflandırılma Olanaklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma  Profesör AZİZ ÖZMERZİ  

31.08.2006 

 92

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2006.03.0121.009  Genetik Parametre ve Damızlık Değer Tahmininde Şansa Bağlı Regresyon Modelinden Yararlanma Olanakları  Profesör SALAHATTİN KUMLU  

09.10.2006 

 93

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2008.02.0121.007  Antalya'da Yer Altısuyunun Etkin Kullanımı ve Yatay Kuyu Sistemleri  Yardımcı Doçent YASEMİN LEVENTELİ  

10.04.2009 

 94

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2009.02.0121.002  Alanya Bektaş Bölgesi Şevlerindeki Stabilite Problemlerinin Plaxis Yazılımında Modellenmesi  Profesör MUSTAFA HİLMİ ACAR  

04.05.2009 

 95

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2009.02.0121.012  Tarımsal İzlenebilirlik Kapsamında Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Domatesin Beslenme Durumlarının Uzaktan Algılama Teknik ve Teknolojileri ile Belirlenmesi  Profesör MUSTAFA SARI  

13.07.2009 

 96

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2009.02.0121.029  Farklı Yöntemler Kullanılarak Üretilen Probiyotik Ayranın Fizikokimyasal, Mikrobiyolojik, Duyusal ve Probiyotik Özelliklerinin Belirlenmesi  Profesör AHMET KÜÇÜKÇETİN  

29.06.2010 

 97

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2010.02.0121.031  Gümüş nanopartikülü katkılı nanolif üretimi ve antibakteriyel aktivitesinin incelenmesi  Profesör NUMAN HODA  

24.02.2011 

 98

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2010.02.0121.035  Yeşil Çaydan Deme Geçen Aktif Bileşikler Üzerine Sürgün Dönemi, Ekstraksiyon Süre ve Sıcaklığının Etkisi  Profesör FERAMUZ ÖZDEMİR  

09.11.2010 

 99

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2010.03.0121.006  Atıksu Arıtma Sisteminin Seçiminde Karar Destek Sistemleri ve Hayat Boyu Değerlendirme Yaklaşımının Kullanılması  Profesör MEHMET BÜLENT TOPKAYA  

29.07.2010 

 100

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2010.03.0121.007  Kentsel Katı Atık Yönetiminde Çevresel ve Ekonomik Sürdürülebilirlik Kriterlerinin Belirlenmesi  Profesör MEHMET BÜLENT TOPKAYA  

29.07.2010 

 101

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2011.02.0121.025  Kentsel Katı Atıkların Sürdürülebilir Yönetim İlkelerinin İncelenmesi-Antalya Örneği  Profesör MEHMET BÜLENT TOPKAYA  

23.09.2011 

 102

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2011.02.0121.027  İyon ve Çözelti Nitrürlemesi İşlemlerinin Takım Çeliklerinde Çeşitli Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi  Profesör NARİN ÜNAL  

29.09.2011 

 103

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2011.02.0121.044  Yanma Sentezi ile Elde Edilmiş Titanyum Diborür Kullanarak Alüminyum Matrisli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu  Doçent HASAN ERDEM ÇAMURLU  

16.12.2011 

 104

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2011.02.0121.049  İki Farklı Budama Atığı Parçalama Makinasının Performans Değerlerinin Karşılaştırılması  Profesör MURAD ÇANAKCI  

28.12.2011 

 105

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2011.02.0121.050  Sert Şekerlerde Bazı Suda Çözünen Sentetik Renklendiricilerin Ultra Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi ile Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma  Profesör MUHARREM CERTEL  

30.03.2012 

 106

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2011.03.0121.003  Enerji Etkin Planlama Kapsamında Antalya Kenti için Bir Model Geliştirilmesi  Profesör VELİ ORTAÇEŞME  

16.05.2011 

 107

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2011.03.0121.007  Yerfıstığında (Arachis hypogaea L.) Tohum ve Yağ Verimi Yüksek Hatların Geliştirilmesi  Profesör BÜLENT UZUN  

07.06.2011 

 108

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2011.03.0121.015  Peyzaj Yönetimi Modeli Oluşturmada Alternatif Senaryoların Kullanımı: Kaş-Demre Örneği  Profesör SİBEL MANSUROĞLU  

14.12.2011 

 109

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2012.02.0121.010  Seçilmiş Birkaç Yere Yakın Asteroitin Yörüngesinin Tayini ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi  Profesör ZEKİ EKER  

13.04.2012 

 110

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2012.02.0121.018  Antalya İli Demre İlçesi Cricetidae Familyası Üyelerinin Biyoekolojisi ve Taksonomisi  Yardımcı Doçent MUSTAFA YAVUZ  

11.06.2012 

 111

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2012.03.0121.004  Elmalı Yöresinde Yetiştirilen Starking Delicious Elma Çeşidinde Ethepon, Aminoethoxyvinylglycine (AVG) ve Yansıtıcı Malç Uygulamalarının Renklenme ve Derim Sonrası Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri  Profesör MUSTAFA ERKAN  

11.07.2012 

 112

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2012.03.0121.006  Farklı Yöntemlerle Oluşturulan Toprak Tuzluluğunun Aşılı ve Aşısız Fideler Kullanılarak Yetiştirilen Domates Bitkilerinin (Lycopersicum esculentum Mill.) Gelişme, Verim ve Bitki Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi  Profesör SAHRİYE SÖNMEZ  

20.11.2012 

 113

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2013.02.0121.001  Andız Pekmezi Üretiminde Ektraksiyon Aşamasının Cevap Yüzey Metodu Kullanılarak Optimize Edilmesi  Profesör NEDİM TETİK  

28.02.2013 

 114

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2013.02.0121.016  Mortierella isabellina ile Mikrobiyel Yağ Üretiminde Karbon Kaynağı Olarak Farklı Şekerlerin Kullanımı  Yardımcı Doçent MUAMMER DEMİR  

27.05.2013 

 115

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2013.02.0121.029  Doğal Yapısı Bozulmamış Tepelik Bir Alanda Farklı Bakılardaki Bazı Toprak Özelliklerinin Yüksekliğe Bağlı Olarak Değişimi  Doçent ZEKİ ALAGÖZ  

07.11.2013 

 116

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2013.02.0121.031  Elektrokardiyogram Ölçümleri, GPS ve Sınıflandırma Algoritmaları Kullanılarak Futbol Hakemlerinin Maç Aktivite Analizi  Doçent ÜMİT DENİZ ULUŞAR  

08.10.2013 

 117

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2013.03.0121.002  Üç Boyutlu Görselleştirmelerin Peyzaj Planlamada Katılımcılık Aracı Olarak Kullanımı: Antalya Örneği  Profesör SİBEL MANSUROĞLU  

24.05.2013 

 118

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2013.03.0121.005  Örtüaltında Güzlük Domates (Solanum Iycopersicum L.) Yetiştiriciliğinde Yapraktan Uygulanan Kalsiyum ve Borlu Gübrelerin Bitki Besleme, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri  Profesör MUSTAFA KAPLAN  

10.10.2013 

 119

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2013.03.0121.006  Hibrit Biber (Capsicum annuum L.) Islahında Moleküler İşaretleyici Yardımıyla Hat ve Aday Hibritlerin Geliştirilmesi  Profesör ERSİN POLAT  

24.12.2013 

 120

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2014.02.0121.002  Bazı Bitki Besin Maddeleri ve Büyümeyi Düzenleyicilerin Washington Navel Portakalında Derim Öncesi Meyve Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi  Profesör HAMİDE GÜBBÜK  

14.02.2014 

 121

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2014.02.0121.004  Kömür Yıkama Tesislerinden Çıkan Proses ve Soğutma Sularının Karıştığı Bakır Çayı'ndan Sulanan Tarım Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi  Doçent ERDEM YILMAZ  

14.02.2014 

 122

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2014.02.0121.011  Manavgat İlçesi Bitki Parazit Mantarları Üzerindeki Taksonomik Bir Araştırma  Profesör HACER SERT  

04.04.2014 

 123

Fen Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2014.02.0121.016  Antalya Bölgesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Süt Sığırlarında CVM (Kompleks Vertebral Malformasyon) Kalıtsal Hastalığının Allele Özgü PCR (Allele-Specific; AS-PCR) Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi  Profesör MURAT SONER BALCIOĞLU  

09.05.2014 

 124

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0121.002  Nohutta (Cicer arietinum L.) Yabancı Ot İlacına (imidazolinone) Dayanıklılığın Kalıtımı  Profesör CENGİZ TOKER  

14.02.2014 

 125

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0121.008  Antalya İlinde Yayılış Gösteren Eriolobus trilobatus (Labill. ex Poiret) M.Roem. Üzerine Araştırmalar  Profesör RAMAZAN SÜLEYMAN GÖKTÜRK  

04.04.2014 

 126

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0121.010  Lane Late Portakal Çeşidinde Farklı Derim Sonrası Uygulamaların Meyve Kalitesi ve Muhafaza Süresi Üzerine Etkileri  Profesör MUSTAFA ERKAN  

09.05.2014 

 127

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0121.014  Türkiye'de Yayılış Gösteren Alkanna Tausch (Boraginaceae) Cinsine Ait Taksonların Moleküler Sistematiği  Profesör HÜSEYİN SÜMBÜL  

13.06.2014 

 128

Fen Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0121.016  Fortune Mandarininde Mutasyon Yoluyla Alternaria alternata f.sp.citri Etmenine Karşı Tolerant Yeni Mutantların Elde Edilmesi ve Mutantlardaki Bazı Doğal Hormon Seviyelerinin Saptanması  Profesör AHMET NACİ ONUS  

12.09.2014 

 129

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2009.03.0122.002  Rat Aortik Primer Vasküler Düz Kas Hücre Kültüründe Yüksek Glukozlu Ortamda Anjiyotensin II Uyarımı ile Oluşan Hücre Proliferasyonu Üzerine Resvaratrolün Etkileri  Profesör AKIN YEŞİLKAYA  

13.10.2010 

 130

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2009.03.0122.004  14 Haftalık Fiziksel Aktivite Programının Down Sendromlu Çocukların Motor Gelişimleri ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi  Profesör NİLÜFER BALCI  

30.09.2009 

 131

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2009.03.0122.008  Tüm Beden Vibrasyon Antrenmanının Kuvvet Performansına Etkisi ve Kombine Antrenmanlarındaki Yeri  Profesör YAŞAR GÜL ÖZKAYA  

22.12.2009 

 132

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Araştırma Projesi   2010.01.0122.004  Hemşirelik Öğretim Elemanlarının Erkek Öğrenci Hemşirelerle Ders ve Uygulama Alanlarında Yaşadıkları Deneyimlerin Belirlenmesi  Profesör ÖZEN KULAKAÇ  

11.05.2011 

 133

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2010.02.0122.006  Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalarda Gelişen Nozokomiyal Gastroenterite Neden Olan Etkenlerin ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi  Profesör DİLARA İNAN  

17.09.2010 

 134

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2010.02.0122.008  Melatonin ve Melatonin Reseptör Agonistlerinin (Agomelatin ve Ramelteon) Antinosiseptif Etkilerinin Karşılaştırılması  Profesör MEHMET FERİT İSBİR  

31.10.2011 

 135

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2011.02.0122.012  Yüksek Yağ İçeren Diyabete Bağlı Obezite Modeli Uygulanan Sıçanlarda Egzersiz Antrenmanının Ağrı Eşiği ve Beta Endorfin Düzeylerine Etkisi  Profesör YAŞAR GÜL ÖZKAYA  

24.04.2012 

 136

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2011.03.0122.002  TWIST 1 Transkripsiyon Faktörünün Aktivasyon Mekanizmasının ve Doğal İnhibitörlerinin Araştırılması  Profesör OSMAN NİDAİ ÖZEŞ  

28.12.2011 

 137

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Araştırma Projesi   2011.03.0122.005  Deneysel Diyabetik Sıçan Modelinin Eşik İzleme Kayıtları ve Sinir Hız Dağılımı Yöntemleriyle Değerlendirilmesi  Profesör PİRAYE YARGIÇOĞLU AKKİRAZ  

30.12.2011 

 138

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2013.02.0122.004  Kronik Lenfositik Lösemili Olgularda MDM2 Onkogeninin Aktivasyonunun Belirlenmesi  Profesör SİBEL KARAÜZÜM  

11.03.2013 

 139

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2013.03.0122.005  Plasentada Ekstrasellüler Matriks Kompozisyonu Tarafından HIF'in Aktivasyonu  Profesör EMİN TÜRKAY KORGUN  

08.10.2013 

 140

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2013.03.0122.008  Roy'un Adaptasyon Kuramına Temellendirilmiş Web Tabanlı Babalık Eğitiminin, Eşlerin Fonksiyonel Durumlarına ve karşılıklı Destek Algılarına Olan Etkisi  Profesör ÖZEN KULAKAÇ  

22.11.2013 

 141

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2013.03.0122.009  E2F1 Transkripsiyon Faktörünün Aktivasyonunda Protein Kinaz A'nın Rolünün Araştırılması  Profesör OSMAN NİDAİ ÖZEŞ  

31.01.2014 

 142

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   Doktora   2014.03.0122.003  İn-Vivo Doku Oksijen Saturasyonunun Ölçülmesi İçin Spektroskopik Bir Yöntemin Geliştirilmesi ve Postoperatif Flep Olgularında Doku Canlılığını Belirlemede Kullanılması  Profesör MURAT CANPOLAT  

12.09.2014 

 143

Güzel Sanatlar Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2011.02.0123.003  Erol Akyavaş'ın Resimlerinde Gelenekle Somutlaşan Kompozisyon Düzenleri Üzerine Plastik Çözümlemeler  Profesör EROL KILIÇ  

03.10.2011 

 144

Güzel Sanatlar Enstitüsü   Yüksek Lisans Tezi   2011.02.0123.005  Türkiye'de Oluşum Sanatının (Happening Art) Ortaya Çıkışı, Müzik ve Beden Olguları Arasındaki Uyumun Resimsel Çözümlemeleri  Profesör EROL KILIÇ  

07.05.2012 

 145

Diş Hekimliği Fakültesi   Araştırma Projesi   2013.01.0151.001  Diyabeti Olan ve Olmayan Kronik Periodontitisli Bireylerin Tedavisinde Diş Taşı Temizliği ve Kök Yüzeyi Düzleştirmesine İlave Olarak Er:Cr.YSGG Lazer ve Diyod Lazer Kullanımının Etkinliğinin Klinik Parametrelerle ve Biyokimsayal Değerlendirilmesi  Yardımcı Doçent MEHMET ÖZGÖZ  

24.12.2013 

 146

Diş Hekimliği Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0151.003  Farklı Lazer Parametrelerinin LPS ile Uyarılmış Gingival Fibroblast Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin Biyokimyasal Metodlar ile İncelenmesi  Yardımcı Doçent OSMAN TOLGA HARORLI  

09.05.2014 

 147

Diş Hekimliği Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0151.004  Deneysel Olarak Periodontitis Oluşturulan Ratlarda Sistemik Olarak Uygulanan Folik Asitin Etkilerinin Histometrik, Histopatolojik ve İmmünohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi  Yardımcı Doçent MÜKERREM HATİPOĞLU  

09.05.2014 

 148

Alanya Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0152.001  Döküm Yöntemi ile İntegral Köpüklü Malzeme Oluşturma  Yardımcı Doçent AHMET GÜNER  

09.05.2014 

 149

Alanya Mühendislik Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0152.002  İntegral Köpüklü Alüminyum Alaşımının Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi  Yardımcı Doçent MUSTAFA MERİH ARIKAN  

09.05.2014 

 150

Hemşirelik Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0156.001  Hemşirelik Öğrencilerinin Yenidoğanın Bakımı ile İlgili Mesleki Becerilerini Geliştirme  Profesör EMİNE EFE  

12.09.2014 

 151

Hemşirelik Fakültesi   Araştırma Projesi   2014.01.0156.002  Radyoterapi Alan Baş Boyun Kanseri Hastalara Uygulanan Semptom Yönetim Programının Semptom Şiddetine ve Yaşam Kalitesine Etkisi  Yardımcı Doçent FATMA ARIKAN  

12.09.2014 

 

Duyurular İletişim Ana Sayfa